Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/10-M29-ind In dialoog vanuit de Bijbelse inspiratie - Gent

Doelstellingen:

Het project beoogt een verdiepende en persoonlijke vorming voor de deelnemers, door

 • het verkennen van de eigen, christelijke en Bijbelse inspiratie in relatie tot eigen werk en identiteit,
 • de deelnemers aan te zetten vanuit de Bijbelse inspiratie tot een verdere ontplooiing van de persoonlijke identiteit als mens en als gelovige,
 • stil te staan bij de vraag hoe men de Bijbelse inspiratie kan integreren in de eigen opdracht en job,
 • een dialoog te voeren vanuit de Bijbelse inspiratie over de plaats van de spiritualiteit en de christelijke identiteit binnen het samen werken aan het project van de katholieke dialoogschool en alzo een eigen bijdrage te leveren in de christelijke identiteit van de katholieke dialoogschool.

Het project staat reflecterend stil bij de vraag hoe men de Bijbelse inspiratie waarachtig kan integreren in de opdracht en de job, die men in het onderwijs opneemt. Het wil ook een bijdrage zijn in de discussie binnen het onderwijs over de plaats van de spiritualiteit en de christelijke identiteit binnen de katholieke dialoogschool.

Het project wil dus naar de kern, de Bijbelse inspiratie, gaan van de onderwijsopdracht in de katholieke school. Het wil de eigen inspiratie en de persoonlijke identiteit en de beroepsidentiteit van de deelnemers voeden door o.a. met elkaar op een procesmatige wijze de levensbeschouwelijke dialoog te voeren vanuit de Bijbelse inspiratie. Dit alles wordt in relatie gebracht tot de eigen schoolidentiteit als katholieke dialoogschool, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de wijze waarop de deelnemers het christelijke en Bijbelse verhaal in dialoog kunnen brengen bij de andere collega’s.

Doelgroep:

Leeftocht Icoontje 3x3cm.png

Personeelsleden, kaderleden en directies die op zoek willen gaan naar de eigen beroepsspiritualiteit en de Bijbelse inspiratie en die zich willen bekwamen in de levensbeschouwelijke dialoog en alzo een bijdrage willen leveren in de christelijke identiteit van de (eigen) school als katholieke dialoogschool  (voor secundair onderwijs).

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Dienst Identiteit en kwaliteit
Inhoud:

Dit project wil de visie op de katholieke dialoogschool stapsgewijs integreren en implementeren door een verdiepende vorming voor de deelnemers te beogen, namelijk de verkenning van de eigen en de Bijbelse inspiratie. Het is de bedoeling om tijdens deze nascholing de bestaande identiteit, congruent met de christelijke levensbeschouwing en inspiratie, te vormen tot een dialogale identiteit. Deze wordt vertaald naar de plaatselijke context en sluit aan bij het eigen werk en de persoonlijke identiteit, de beroepsidentiteit en de schoolidentiteit.

De katholieke dialoogschool wordt door de nascholing opgevat als een dynamisch samenwerkingsverband van alle actoren. Dit project wil de deelnemers aanzetten op zoek te gaan naar de eigen, de christelijke en de Bijbelse inspiratie en tot een verdere ontplooiing van de persoonlijke identiteit als mens en als gelovige en van de beroepsidentiteit als directeur, leerkracht of personeelslid.

Dit nascholingsproject gunt de deelnemers de tijd en de ruimte om expliciet of impliciet de boodschap uit het evangelie op een concrete manier in dialoog te brengen met het eigen christelijk opvoedingsproject en de identiteit van de school. Uiteraard wordt in dit proces elke deelnemer als persoon en elke levensbeschouwing erkend, gerespecteerd en gewaardeerd.

Strategie en methode:

Het project zal op twee wijzen worden aangeboden:

 • als een teamgericht project (op niveau van school of scholengemeenschap): elke reeks zal bestaan uit een intakegesprek met directie en/of pastoraal verantwoordelijke en nadien 3 of 4 inhoudelijke sessies. Er zal ook aandacht worden besteed aan een eventuele verdere opvolging via diocesane ped. begeleider schoolpastoraal. Elke reeks zal aangepast zijn aan de noden en de vragen van de aanvragende school of scholengemeenschap.
 • als een individugericht project: (gemiddeld) 4 inhoudelijke sessies worden diocesaan aangeboden met daarbij de mogelijkheid tot verdere opvolging / implementatie in eigen school in samenspraak met de deelnemers en eventueel diocesane ped. begeleider schoolpastoraal. Er worden 5 individugerichte reeksen voorzien van 4 sessies.
Bijkomende info:
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

 


Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 5 december 2016 inschrijven en tot en met zaterdag 3 december 2016 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: D'hondt Carine
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Onderwijsbureau (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 6 december 2016 van 14:00 tot 16:30
  • dinsdag 2 mei 2017 van 14:00 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.