Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/10-M21-team Trajectmatig samenwerken aan de katholieke dialoogschool

Doelstellingen:
 • De begrippen ‘recontextualisering’, ‘identiteitsvierkant’ en ‘katholieke dialoogschool’ verkennen en zich eigen maken.
 • Een open gesprek over de katholieke dialoogschool ingang doen vinden op school. Communicatie en overleg optimaliseren om zo de kwaliteit van samenleven en –werken te bevorderen en de sociale samenhang te verstevigen.
 • Met het team op zoek gaan naar aanwezige waarden, bronnen en realisaties op het vlak van identiteit (identiteitsonderzoek).
 • Het christelijke verhaal binnenbrengen en verankeren in het opvoedingsproject.
 • Het beleidsvoerend vermogen van de school versterken door het reflecteren op de eigen (christelijke) identiteit en de concrete beleving. Het helder formuleren van de christelijk geïnspireerde identiteit van de school met een intern en een extern doel. Intern is het de bedoeling dat de heldere en gedragen formulering leidt tot een grotere betrokkenheid van het personeel bij de school (positieve identificatie). Extern is het de bedoeling dat ze bijdraagt tot de herkenbaarheid van de school als katholieke dialoogschool.
Doelgroep:

Leeftocht Icoontje 3x3cm.png

Directies en leerkrachten van het secundair onderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Dienst Identiteit & kwaliteit
Inhoud:

Dit nascholingsproject wil de visie op de katholieke dialoogschool stapsgewijs integreren en implementeren aan de hand van het opvoedingsproject, de missie en de visie van de school, de vakken, thema’s, een prioriteitenplan. Het is de bedoeling om tijdens deze nascholing de bestaande identiteit van de school congruent met de christelijke levensbeschouwing, te vormen tot een dialogale identiteit, vertaald naar de plaatselijke context en aansluitend bij de aanwezige mogelijkheden. Wij willen met dit nascholingstraject samen op zoek gaan naar de ziel van de school (= de institutionele identiteit) die bezielde medewerkers vormt (= de professionele identiteit) die op hun beurt de ziel van de school mee kunnen dragen en uitdragen tot bij de leerlingen en ouders. Met dit project willen wij mee bijdragen tot het uitbouwen en onderbouwen van een bezield identiteitsbeleid op scholen.

Strategie en methode:
 • De school of scholengemeenschap stelt een kernteam samen.
 • In een intakegesprek wordt de beginsituatie en de eigenheid van de school verkend en wordt de specifieke vraag van de school of scholengemeenschap verduidelijkt (zelfverheldering).
 • Via diverse werkvormen zoekt het team onder leiding van de nascholer naar beantwoording van zijn specifieke vraagstelling en worden de doelstellingen van het project nagestreefd.

Een volledig traject omvat de volgende stappen:

 • de aanwezige bronnen en waarden op het vlak van identiteit van de school naar boven halen en specificeren;
 • de inspiratie en de krachtlijnen van de katholieke dialoogschool leggen bij de aanwezige bronnen en waarden van de eigen school;
 • het eigen opvoedingsproject analyseren in het licht van de keuzes vanuit een katholieke dialoogschool;
 • de verzamelde reflecties en gemaakte keuzes samenvatten in een engagementsverklaring/visietekst;         
 • samen zoeken naar implementatie van de hernieuwde identiteitsverklaring naar het ganse team, de leerlingen, de verschillende werkgroep, naar visualisering en profilering.
Bijkomende info:
 • Plaats en data: in afspraak met de school
 • Projectleider:
  • Leen Dillen – 0497 38 41 69 -Leen.dillen@katholiekonderwijs.vlaanderen
 • Contactpersoon:
 • Deze module kan aangevraagd worden voor een personeelsvergadering en/of een pedagogische studiedag. Het spreekt voor zich dat er meer verdiepend gewerkt kan worden wanneer de modules binnen een pedagogische studiedag vallen.
 • De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.
 • Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

 


Voor dit initiatief moeten minimum 10 en mogen maximum 35 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.