Aanmelden
Laden…

Even geduld...

82160-TEAM SO Verbindend Samenwerken Aan geïntegreerde Zorg, een hoopvol perspectief in het secundair onderwijs

Doelstellingen:

Ben je met jouw team op zoek naar een nascholing die kansen geeft tot leren van elkaar? Zijn jullie op school zoekende rond concrete leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Wil je de (specifieke) onderwijsbehoeften van jullie leerlingen scherp krijgen? Wil je nog meer verbindend samenwerken met alle betrokkenen aan de ondersteuning voor jullie leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Willen jullie de brede basiszorg en verhoogde zorg bij jullie op school meer uitdiepen?

Het V-eSperAnzA- nascholingstraject biedt antwoorden op al deze vragen. Lees meer over V-eSperAnzA in het artikel dat verscheen in Forum van februari 2016

We willen samen met de school zoeken naar een aanpak van de nascholing op maat van de school. We brengen de beginsituatie van de school grondig in kaart en vertrekt vanuit deze startpositie. De groei van het team krijgt hierin een belangrijke plaats krijgen.

De strategische doelstellingen van het project zijn:

 • de basiscompetenties van leraren verbreden en verdiepen zodat teams inclusiever kunnen werken en in de diversiteit sterker tegemoet komen aan specifieke onderwijsbehoeften
 • leraren(teams) ondersteunen in verbindend samenwerken aan competentie-ontwikkeling met het oog op de maximale ontplooiing van alle leerlingen en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het bijzonder.

De nascholing werkt aan de volgende operationele doelstellingen:

 • Leraren kennen de verschillende denkkaders die aan de basis liggen van inclusiever werken;
 • Leraren staan ervoor open om op een geïntegreerde manier om te gaan met de verschillende denkkaders;
 • Leraren experimenteren met communities of practice
 • Leraren kunnen via reflectie- of toepassingsopdrachten een pedagogische en didactische vertaling maken van de aangebrachte concepten en denkkaders naar de eigen klaspraktijk (verbreding en verdieping van basiscompetenties op het gebied van inschatten van noden van leerlingen, bepalen van doelstellingen, differentiëren, bijsturen en remediëren, evaluatie, handelingsgericht samenwerken met anderen…);
 • Schoolteams kunnen de denkkaders, tools en instrumenten integreren in het schoolbeleid;
 • Schoolteams kunnen alle actoren in en rond de school, inclusief ouders en leerlingen, betrekken bij de vormgeving van het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (klemtoon op verbindend samenwerken).
Doelgroep:

Dit nascholingsproject heeft twee soorten teams als doelgroep:

 1. Het volledige schoolteam.
 2. Het volledige team over de graden heen betrokken bij één studierichting.

Deze nascholing richt zich op het gewoon secundair onderwijs. We benadrukken dat een team zich als geheel inschrijft voor dit traject. De directie en de leerkrachten zijn bereid in hun school concreet te werken aan het thema.

Het project richt zicht tot scholen van de verschillende onderwijsverstrekkers (GO!, OVSG, POV, VSKO, OKO), met voldoende geografische spreiding en vertegenwoordiging van scholen van basisonderwijs en secundair onderwijs.

Aanbieder: Dienst Lerenden - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Verbindend Samenwerken Aan geïntegreerde Zorg, een hoopvol perspectief focust op ondersteuning van scholen en competentieontwikkeling van personeelsleden in het kader van het M-decreet: het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Door met concrete casussen ( verhalen van leerlingen uit de eigen school ) te werken, begeleiden wij de leerkrachten in de zoektocht naar concrete acties in de ondersteuning van concrete leerlingen. De uitgangspunten van handelingsgericht werken sturen ons in de richting van het scherp stellen van de onderwijsbehoeften van die leerlingen en het vinden van concrete acties of oplossingen met alle betrokkenen. De klemtoon hierbij ligt op het verbindend samenwerken.

Om dit verbindend samenwerken te realiseren werken we tijdens dit nascholingsproject met het concept “community of practice”.

V-eSperAnZa wil de verschillende noden binnen het deelnemende team erkennen en waarderen. Per sessie variëren de deelnemers dan ook in functie van de doelstellingen van de sessie. Om dit te realiseren delen we het team op in een V-eSperAnZa –team, een V-eSperAnZa-groep en een comunity of practice. Zo spreiden we de inspanningen over het hele team zonder het belang van het eigenaarschap van het team uit het oog te verliezen.

 • het V-eSperAnZa-team = het volledige schoolteam of het volledige team over de graden heen betrokken bij één studierichting
 • de V-eSperAnZa-groep = de klastitularissen van klassen waar zich specifieke onderwijsbehoeften stellen, samen met collega's waarvan bij de intake is vastgesteld dat ze in een gelijkaardige onderwijscontext werken wat betreft specifieke onderwijsbehoeften, de CLB-medewerker, eventueel de GON-of ION-begeleider, de pedagogisch begeleider en de zorgverantwoordelijke en/of de (pedagogisch) directeur
 • een community of practice = een overleg over een leerling met specifieke onderwijsbehoeften tussen de klastitularis van de betrokken klas, de ouders van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften, de zorgverantwoordelijke, de CLB-medewerker, eventueel de GON-of ION-begeleider, pedagogisch begeleider  en eventueel de leerling zelf, de zorgverantwoordelijke en/of de (pedagogisch) directeur

Deze nascholing heeft voor de verschillende sessies verschillende deelnemers:

Deelname aan sessie

door …

 

1

Intake

 

2

V-eSperanZa

Groep

 

3

Community of practise

 

4

V-eSperanZa

Team

 

5

V-eSperanZa

Groep

 

6

Community of practise

 

 

 

7

V-eSperanZa

Team

 

8            

Nazorg

Schoolteam

 

 

 

X

 

 

X

 

Betrokken leraren

 

X

 

X

X

 

X

 

Betrokken leraar

 

X

X

X

X

X

X

 

Pedagogisch begeleider

X

X

X

X

X

X

X

X

CLB

X

X

 

 

X

 

 

X

Ouders

 

 

X

 

 

X

 

 

Directie

X

 

 

X

 

 

X

X

Zorgcoördinator

X

X

 

X

X

 

X

X

Leerling

 

 

X

 

 

X

 

 

 

Inhoud van de verschillende sessies

Het project bestaat uit 8 sessies:

Sessie 1 Intake  Het in kaart brengen van de beginsituatie van de school en afstemmen van de doelstellingen i.f.v. de ondersteuningsnoden en de beginsituatie.

Sessie 2 Met de VeSperAnZa-groep verbindend samenwerken aan het scherpstellen van specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen van de V-eSperAnZa-klassen

Sessie 3 VeSperAnZa-team verkent, verbreedt en verdiept denkkaders en aanpakken voor verbindend samenwerken aan geïntegreerde zorg

Sessie 4 De V-eSperAnZa-groep deelt praktijkervaringen over verbindend samenwerken in communties of practice

Sessie 5 Het VerSperAnZa-team verkent praktijkervaringen van de V-eSperAnZa-klassen en reflecteert over toepassing in de klaspraktijk

Sessie 6 Community of practice : vanuit interactie op basis van gelijkwaardigheid acties formuleren voor het ondersteunen van de specifieke onderwijsbehoeften

Sessie 7 Community of practice

Sessie 8 Nazorg : reflecteren hoe de opgedane inzichten en praktijkervaringen in het zorgbeleid van de school kunnen geïmplementeerd worden

Strategie en methode:

Als basismodel voor verbindend samenwerken, hanteren we het concept  ‘communities of practice’.

Daarin brengen we ook de denkkaders, tools en instrumenten ter sprake die gehanteerd worden om tot inclusief onderwijs te komen. Dat zijn ook uitgangspunten of de bouwstenen van het SNPB-project competentieontwikkeling.

De nascholers die de leraren(teams) begeleiden, duiden die kaders waar dat relevant is en brengen die geïntegreerd aan bod.  Een handig zoekinstrument moet  leraren snel beknopte informatie bieden. Niet alle kaders kunnen immers ten gronde worden bestudeerd binnen het tijdbestek van dit nascholingsproject, maar de krachtlijnen ervan en de samenhang moeten voor leraren(teams) wel duidelijk zijn.  V-eSperAnZa biedt voor de denkkaders een reader waarin de essentie wordt weergegeven. De denkkaders worden in hun krachtlijnen en in hun samenhang ook toegelicht en verkend met de projectscholen tijdens de intake en tijdens de eerste teamsessie met het hele schoolteam. Ze komen geïntegreerd aan bod tijdens alle andere sessies.

De school kiest in overleg met de nascholer vanuit welke denkkaders zij een bijzondere focus verwacht gedurende het vormingstraject. De nascholer , begeleider en CLB-medewerker duiden gaandeweg het leren van leraren in de praktijk van de communities of practice meerdere denkkaders. 

Bijkomende info:

Meer weten over dit project?

Bel Annemie Verstraete gerust op voor meer informatie, 0485 40 30 29, annemie.verstraete@katholiekonderwijs.vlaanderen

Projectleiders:

Bavo Verlackt 02 529 04 13 bavo.verlackt@katholiekonderwijs.vlaanderen

Inge Ranschaert, 0498 88 30 17 , inge.ranschaert@katholiekonderwijs.vlaanderen  

Bij voorkeur inschrijven vóór 15 juni 2016

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 8 sessie(s)
Kwalificatie:

Verlenging

Voorwaarde:

Dit prioritair nascholingsproject wordt gratis aangeboden aan de scholen. bij te veel inschrijvingen wordt een regionale spreiding en een spreiding over de verschillende doelgroepen nagestreefd. Gelieve voor einde juni in te schrijven. Op dat moment worden de weerhouden teams verwittigd.


Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 40 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.