Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/02 mod 1 - TEAM Zin in leren! Zin in leven! De persoonsgebonden ontwikkeling in de kijker

Doelstellingen:
 • Kennismaking met de krachtlijnen van het leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven!
 • Inzicht in de leerplanstructuur Zin in leren! Zin in leven!
 • Inzicht in de inhouden van de persoonsgebonden ontwikkelvelden.
 • Gelijkgericht begrijpen van de inhouden bij de ontwikkelvelden, ontwikkelthema’s en generieke doelen: ontwikkeling van een innerlijk kompas, socio-emotionele ontwikkeling, ontwikkeling van zelfsturing en initiatief en motorische en zintuiglijke ontwikkeling.
 • De doelen van de persoonsgebonden ontwikkeling verbinden met de onderwijspraktijk.
 • Oefenen met de ontwikkelvelden, ontwikkelthema’s, generieke doelen en leerlijnen. 
Doelgroep:
 • Schoolteams gewoon en buitengewoon onderwijs
Aanbieder: Dienst Curriculum & vorming: team basis- en buitengewoon onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! neemt de persoonsgebonden ontwikkeling een belangrijke plaats in. Ze vormt het hart van het concept.

De ordening van vertrouwde en nieuwe leerinhouden in ontwikkelvelden met onderliggende ontwikkelthema’s vraagt om een intense verkenning. Tijdens dit nascholingstraject gebeurt dat op een intense en actieve manier. De nascholer hanteert actieve werkvormen en zorgt voor een permanente verbinding van visie met praktijk.

Dit nascholingstraject onder koepelkrediet zet in op de versterking van zowel het kernteam als het schoolteam. En bestaat uit 4 sessies op school en 1 sessie daarbuiten:

Kader doelstelling 902.png

Intakegesprek: (2 uur)

De nascholer bezoekt de school en heeft een gesprek met het voltallige kernteam.

 • Kennismaking
 • Beginsituatieanalyse
 • Bepalen leerdoelen van het team
 • Afspraken organisatie
 • Samenwerkingsovereenkomst

Coachingsessie: (voormiddag: 9.30 tot 12.30 uur)

De kernteams van alle deelnemende scholen verzamelen op één locatie voor een vorming rond krachtig implementeren van het leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven!

 • Krachtlijnen van het leerplanconcept
 • Samenhang persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkelvelden
 • Implementeren: wat werkt en wat werkt niet.
 • Verkenning materialen en werkvormen ter ondersteuning van de implementatie.

Studiedag: vier in één (3½ uur)

Teamgerichte vorming in de school.

 • Zin in leren! Zin in leven!
 • Persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling
 • Persoonsgebonden ontwikkeling: ontwikkelvelden en ontwikkelthema’s
 • Persoonsgebonden ontwikkeling: generieke doelen

Kernteam: maatwerk en strategie (2½ uur)

De nascholer bezoekt de school en bepaalt samen met het kernteam de volgende stappen in het traject.

 • Terugblik op studiedag: vier in één.
 • Inhoudelijke afstemming rond verdieping: waar wil de school verdiepend op inzetten?
 • Suggesties voor de aanpak binnen het team: komen tot een actieplan.
 • Inhoudelijke en organisatorische afstemming sessie 2
 • Zichtbaar maken van Zin in leren! Zin in leven! in de school.

Sessie 2: verdieping op maat (2½ uur)

 • Appelleren van voorkennis uit studiedag vier in één.
 • Inhoudelijke verdieping rond specifiek veld en/of thema’s (afgestemd tijdens kernteam).
 • Generieke doelen en hun leerlijnen.
 • De generieke doelen in de praktijk.

Nazorg: zo gaat het verder (2 uur)

De nascholer bezoekt de school en overlegt met het voltallige kernteam.

 • Evaluatie gelopen traject a.d.h. van beginsituatieanalyse.
 • Suggesties voor opvolging en verankering van het geleerde.
 • Zin in leren! Zin in leven! en het schooleigen opvoedingsconcept van de school: eigenaarschap opnemen.
Strategie en methode:

Telkens gaat het om actieve werksessies waarbij de deelnemers met elkaar in interactie gaan. Tussen de sessies in kan een verwerkingstaak voorzien zijn.

Bijkomende info:

Plaats voor 20 schoolteams.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 5 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw!

Voorwaarde:

Enkel voor volledige schoolteams.
Het team kreeg voor de start van deze module een eerste introductie over het leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven!
Kernteams bestaan uit minimum 3 en maximum 5 deelnemers.
Scholen die inschrijven engageren zich voor het bijwonen van alle sessies die in het traject voorzien zijn.


Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 50 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 5 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 500,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.