Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/03-mod. 3b TEAM Teamgerichte nascholing ‘leren leren’

Doelstellingen:

De deelnemers:

 • krijgen een visie op de thematiek ‘leren leren’ van leerlingen die terecht zullen komen in het type basisaanbod
 • krijgen inzicht hoe met de ontwikkelingsdoelen kan worden gewerkt binnen het proces van handelingsplanning
 • kunnen de mediatiekenmerken toepassen in hun activiteiten en interactie van elke dag
 • kunnen hun schooleigen opvoedings- en onderwijsaanbod aan deze ontwikkelingsgerichte basis toetsen
Doelgroep:

Schoolteams type basisaanbod in BuBaO

Aanbieder: Dienst Curriculum en vorming team BuO van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de regionale pedagogische begeleiding
Inhoud:

Teamgebonden nascholing. De nascholer komt naar uw school en tekent, binnen de vooropgestelde keuzemogelijkheden op basis van een intakegesprek, een nascholing op maat van uw school uit.

Strategie en methode:

Eén intakesessie met de directie en een kernteam dat het nascholingsproject in de school trekt. Eén of max. 2 nascholingssessies van elk max. 3 uur, te verdelen over studiedag(en) en/of personeelsvergadering(en). Intake en 1 of 2 nascholingssessies maken samen 2 of 3 sessies.

Bijkomende info:

Nascholer: Dominik De Keyzer (dominik.dekeyzer@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Voor inhoudelijke vragen kan u via e-mail bij de nascholer of bij uw regionale pedagogisch begeleider terecht.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Deelnameattest na het invullen van de online evaluatie van Eventorganisatie Dienst Ondersteuning Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Voorwaarde:

Deze module is teamgericht. U kunt dus niet individueel inschrijven, maar enkel als team.

Schoolteams type basisaanbod die inschrijven op de module ‘klasmanagement’ engageren zich tot:

 • Het creëren van een draagvlak om effecten tot op de klasvloer te bekomen
 • Het maken en uitproberen van oefeningen en opdrachten
 • Coaching tot op de klasvloer
 • Reflectie, terugkoppeling en uitwisselen van ervaringen

De nascholer engageert zich ertoe om, indien budgettair mogelijk en na goedkeuring door de Raad van Bestuur van de vzw Nascholing in het Katholiek Onderwijs, voor de schoolteams die intekenen op de module ‘klasmanagement’ de nascholing en ondersteuning met 1 jaar te verlengen voor zij dit wensen.

Deze nascholing is beperkt tot de basisaanbod in BuBaO.


Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 50 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 300,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.