Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85152-mod 2 a ProfS+ Loopbaanbegeleiding, de motor van uw personeelsbeleid – Opfrissessie wettelijk kader

Doelstellingen:

Evaluatoren vertrouwd maken met de decretale evaluatieprocedure en het juridisch-technisch kader van functioneren en evalueren.

Evaluatoren bewust maken van het belang van een gelijkgerichte visie op loopbaanbegeleiding en hen ondersteunen in het opstellen van stappenplannen hiervoor.

Evaluatoren laten reflecteren over hun modellen van functiebeschrijvingen en hen, indien nodig, aanzetten tot bijsturing.

De evaluatoren bewust maken van de invulling van een evaluatiegesprek als sluitstuk van de functioneringscyclus

Evaluatoren ondersteunen in het opstellen van stappenplannen en begeleidingsinitiatieven voor de coaching en ondersteuning van personeelsleden.

Evaluatoren bewust maken van het belang van het opnemen van de instellingsgebonden opdrachten in de functiebeschrijvingen en hen bekwamen in het voeren van een pro- actief beleid rond instellingsgebonden opdrachten

Evaluatoren bewust maken van de mogelijkheden om via een waarderende aanpak (appreciative inquiry) de competentieverhoging van medewerkers te valoriseren in het eigen pedagogisch project

Interne medewerkers die instaan voor de begeleiding van personeelsleden wegwijs maken in het wettelijk kader waarin ze fungeren

Interne medewerkers die instaan voor de begeleiding van leerkrachten vaardig(er) maken in coaching

Interne medewerkers methodieken aanreiken om het eigen functioneren van en door leerkrachten te verbeteren

Doelgroep:

Diverse doelgroepen worden eventueel afzonderlijk uitgenodigd:

Directies met coördinatieopdracht, eerste evaluatoren, tweede evaluatoren, interne medewerkers aanvangsbegeleiding of mentoren,

Aanbieder: Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De kwaliteit van een school, centrum of instelling wordt sterk bepaald door de kwaliteit van haar personeelsleden. Schoolleiders dienen bij hun interne kwaliteitszorg aandacht te hebben voor alle facetten van hun integraal personeelsbeleid vanaf stagebeleid doorheen de verschillende fases van tewerkstelling en/of loopbaan tot exitbeleid.

De gedifferentieerde begeleiding van alle personeelsleden in hun groei en professionalisering is een belangrijke uitdaging voor onze scholen en instellingen. Hierbij zijn functiebeschrijving, functionerings- en evaluatiegesprekken een belangrijk instrument

Omdat personeelsleden rechten opbouwen voor de scholengemeenschap/het bestuur wordt best binnen de scholengemeenschap/het bestuur een gelijkgerichte visie op personeelsbeleid ontwikkeld. Dergelijke teamgerichte trajectbegeleiding doorloopt het hele traject (of een keuze van aspecten) van sollicitatie over aanwerving, naar tijdelijke aanstelling van doorlopende duur en vaste benoeming met aandacht voor een leeftijdsfasenbewust personeelsbeleid. Hierbij worden in een intake mogelijke begeleidingsinitiatieven afgetoetst en voorgesteld. Er kan ook ruim aandacht besteed worden aan het opstellen van correcte functiebeschrijvingen en aan het goed gebruik van functionerings- en evaluatiegesprekken.

Diverse aspecten van loopbaanbegeleiding, leren met en van elkaar en de link met professionalisering en nascholing zijn essentiële invalshoeken die ruim aan bod kunnen komen.

Keuze 1: Opfrissessie Wettelijke kader

De deelnemers zoomen in op het wettelijke kader rond f-en gesprekken

Deelnemers kennen de decretale context inzake functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken.

Deelnemers kunnen uitgaande van een algemene functiebeschrijving een geïndividualiseerde functiebeschrijving maken

Deelnemer doen ervaringen op en wisselt ervaringen uit inzake het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken.

Strategie en methode:

Centraal aangeboden themasessies worden aangeboden voor geïnteresseerde beleidsverantwoordelijken met eenzelfde taakinvulling ( eerste evaluator, tweede evaluator, directie met coördinatieopdracht, nascholingscoördinator, mentor,..)

Netwerkvorming en leren van en met elkaar o;a. via actieve uitwisseling van instrumenten en tools staan centraal..

Aanvragers hebben vaak erg gerichte (juridische) vragen rond functioneren, evalueren en het volgen van correcte procedures. De nascholer zal vanuit zijn antennefunctie in dergelijke situatie de juridische medewerkers van de Dienst personeel van het VSKO aanspreken of in contact brengen met de organisatie

In bepaalde gevallen zal een beroep gedaan worden op externe experts. We denken hierbij bijvoorbeeld aan scholen die nog training willen rond gesprekstechnieken (bij functionerings- en evaluatiegesprekken) of rond coaching of bij de organisatie van een themadag rond dit gedachtengoed

Bijkomende info:

Onthaal 13.00 uur

Sessie van 13.30 uur tot 16.30 uur

Pauze van 14.45 uur - 15.15 uur

Deze sessies zijn sterk doelgroepgericht. Een actieve participatie en het leren van en met elkaar via delend leren wordt expliciet voorzien.

Netwerkvorming wordt gestimuleerd. In samenspraak met de deelnemers kan een langdurig lerend netwerk aangestuurd worden door de nascholer of kunnen bijhorende sessies georganiseerd worden.

Verschillende workshops (deelaspecten) afhankelijk van de interesse kunnen georganiseerd worden In onderstaande uitwerking voorzien we vier workshops per diocees. Doelgroepen wordt later bepaald.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link

Voor dit initiatief kun je meer informatie lezen in deze folder.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Attest van deelname

Voorwaarde:

Minimumaantal van 12 deelnemers per sessie


Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Olivier Dominiek
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 17 november 2015 van 13:30 tot 16:30
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • dinsdag 10 november 2015 van 13:30 tot 16:30 (Afgelast)
PB Regio West-Vlaanderen (Afgelast)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • dinsdag 24 november 2015 van 13:30 tot 16:30 (Afgelast)
ViCOG Gent (Afgelast)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • maandag 9 november 2015 van 13:30 tot 16:30 (Afgelast)
PB Regio Limburg (Afgelast)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • maandag 16 november 2015 van 13:30 tot 16:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.