Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85152-mod 2 b ProfS+ Loopbaanbegeleiding, de motor van uw personeelsbeleid – Aanvangsbegeleiding: evalueren ja of neen ? Hoe dan?

Doelstellingen:

Evaluatoren vertrouwd maken met de decretale evaluatieprocedure en het juridisch-technisch kader van functioneren en evalueren.

Evaluatoren bewust maken van het belang van een gelijkgerichte visie op loopbaanbegeleiding en hen ondersteunen in het opstellen van stappenplannen hiervoor.

Evaluatoren laten reflecteren over hun modellen van functiebeschrijvingen en hen, indien nodig, aanzetten tot bijsturing.

De evaluatoren bewust maken van de invulling van een evaluatiegesprek als sluitstuk van de functioneringscyclus

Evaluatoren laten reflecteren over het beleid betreffende onthaal en begeleiding van personeelsleden en hen, indien nodig ondersteuning bieden bij het bijsturen ervan.

Evaluatoren ondersteunen in het opstellen van stappenplannen en begeleidingsinitiatieven voor de coaching en ondersteuning van personeelsleden.

Evaluatoren bewust maken van de mogelijkheden om via een waarderende aanpak (appreciative inquiry) de competentieverhoging van medewerkers te valoriseren in het eigen pedagogisch project

Interne medewerkers die instaan voor de begeleiding van personeelsleden wegwijs maken in het wettelijk kader waarin ze fungeren

Interne medewerkers die instaan voor de begeleiding van leerkrachten vaardig(er) maken in coaching

Interne medewerkers methodieken aanreiken om het eigen functioneren van en door leerkrachten te verbeteren.

Doelgroep:

Diverse doelgroepen worden eventueel afzonderlijk uitgenodigd:

Directies met coördinatieopdracht, eerste evaluatoren, tweede evaluatoren, interne medewerkers aanvangsbegeleiding of mentoren,

Aanbieder: Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Keuzemodule 2: Aanvangsbegeleiding Evalueren ja of neen? Hoe dan?

De deelnemers zoomen in op de aanvangsbegeleiding van jonge leerkrachten

Deelnemers zien de evaluatiecyclus als aanzet tot aanvangs- en loopbaanbegeleiding.

Deelnemers werken tools uit voor de evolutie van TABD naar TADD.

De kwaliteit van een school, centrum of instelling wordt sterk bepaald door de kwaliteit van haar personeelsleden. Schoolleiders dienen bij hun interne kwaliteitszorg aandacht te hebben voor alle facetten van hun integraal personeelsbeleid vanaf stagebeleid doorheen de verschillende fases van tewerkstelling en/of loopbaan tot exitbeleid.

De gedifferentieerde begeleiding van alle personeelsleden in hun groei en professionalisering is een belangrijke uitdaging voor onze scholen en instellingen. Hierbij zijn functiebeschrijving, functionerings- en evaluatiegesprekken een belangrijk instrument

Dergelijke teamgerichte trajectbegeleiding doorloopt het traject (of een keuze van aspecten) van sollicitatie over aanwerving, tot tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Diverse aspecten van loopbaanbegeleiding, leren met en van elkaar en de link met professionalisering en nascholing zijn essentiële invalshoeken die ruim aan bod kunnen komen.

Strategie en methode:

Centraal aangeboden themasessies worden aangeboden voor geïnteresseerde beleidsverantwoordelijken met eenzelfde taakinvulling ( eerste evaluator, tweede evaluator, directie met coördinatieopdracht, nascholingscoördinator, mentor,..)

Netwerkvorming en leren van en met elkaar o.a. via actieve uitwisseling van instrumenten en tools staan centraal..

Aanvragers hebben vaak erg gerichte (juridische) vragen rond functioneren, evalueren en het volgen van correcte procedures. De nascholer zal vanuit zijn antennefunctie in dergelijke situatie de juridische medewerkers van de Dienst personeel van het VSKO aanspreken of in contact brengen met de organisatie

In bepaalde gevallen zal een beroep gedaan worden op externe experts. We denken hierbij bijvoorbeeld aan scholen die nog training willen rond gesprekstechnieken (bij functionerings- en evaluatiegesprekken) of rond coaching of bij de organisatie van een themadag rond dit gedachtengoed

Bijkomende info:

Onthaal 13.00 uur

Sessie van 13.30 uur tot 16.30 uur

Pauze van 14.45 uur - 15.15 uur

Deze sessies zijn sterk doelgroepgericht. Een actieve participatie en het leren van en met elkaar via delend leren wordt expliciet voorzien.

Netwerkvorming wordt gestimuleerd. In samenspraak met de deelnemers kan een langdurig lerend netwerk aangestuurd worden door de nascholer of kunnen bijhorende sessies georganiseerd worden.

Verschillende workshops (deelaspecten) afhankelijk van de interesse kunnen georganiseerd worden In onderstaande uitwerking voorzien we vier workshops per diocees. Doelgroepen wordt later bepaald

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Voor dit initiatief kun je meer informatie lezen in deze folder.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Attest van deelname

Voorwaarde:

Minimumaantal van 12 deelnemers per sessie


Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Olivier Dominiek
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 8 december 2015 van 13:30 tot 16:30
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • dinsdag 1 december 2015 van 13:30 tot 16:30 (Afgelast)
PB Regio West-Vlaanderen (Afgelast)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • dinsdag 15 december 2015 van 13:30 tot 16:30 (Afgelast)
ViCOG Gent (Afgelast)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • maandag 23 november 2015 van 13:30 tot 16:30 (Afgelast)
PB Regio Limburg (Afgelast)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • maandag 7 december 2015 van 13:30 tot 16:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.