Aanmelden
Laden…

Even geduld...

2/15/03-M08-team Hoe anders is anders? Diversiteit in de kleuterklas

Doelstellingen:
  • Zicht krijgen op de levensbeschouwelijke diversiteit binnen de eigen kleuterklas en -school.
  • Op niveau van de kleuteronderwijzer op zoek gaan naar overeenkomsten en verschillen tussen de traditie waarin de school staat en de traditie(s) waarin de kleuter(s) opgevoed word(t)(en).
  • Respectvol omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit binnen het LRG aanbod zoals ze een plaats krijgt binnen de diverse impulsen in een compentenschema: ‘wennen’ aan verscheidenheid i.v.m. ervaringen en geloofstaal, ‘verbondenheid beleven’ in rituelen.
  • In de omgang met en begeleiding van de LRG ontwikkeling van elke kleuter kansen ontdekken en benutten om elkaar echt te ontmoeten.
Doelgroep:

Leeftocht Icoontje 3x3cm.png

Directies en leerkrachten kleuteronderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Ieder mens is uniek en kan je uit verschillende ooghoeken bekijken. De uniciteit kan liggen in taal, huidskleur, thuissituatie, geaardheid, gezondheidstoestand, talenten, godsdienst, … In deze sessie verkennen we gelijkenissen en verschillen tussen het christelijke geloof, andersgelovigen en niet-gelovigen. We onderzoeken de eigen omgang met deze rijke diversiteit en brengen de aanwezige verscheidenheid in de eigen school en klas in beeld. We proberen het gelovig handelen van mensen te leren kennen en te waarderen. Dit zet aan tot communicatie en reflectie binnen het kleuterteam. Hoe kunnen we op een christelijk geïnspireerde visie aan de slag met die brede diversiteit?

Hoe zetten het Ontwikkelingsplan en het Werkplan rooms-katholieke godsdienst voor het katholiek kleuteronderwijs in Vlaanderen wegwijzers uit voor een kwaliteitsvol godsdienstaanbod in een klassituatie met een brede diversiteit aan levensbeschouwelijke achtergrond?

Strategie en methode:

Concrete materialen en situaties dagen uit tot praktijkgericht werken en leveren ons tips en ideeën om in de eigen klas de LRG-ontwikkeling van elke kleuter te ondersteunen.

Bijkomende info:
Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 4 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 100,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.