Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83159-M01-Team RV-L: Zorgzaam werken aan de relationele competentie van kinderen

Doelstellingen:
 • Kennismaken met de visie op relationele vorming en op de opdracht van de school ter zake.
 • Verkennen van de inhouden van het Concept voor Relationele vorming in de katholieke basisschool.
 • Leerkrachten vertrouwd maken met de doelstellingen en de leerlijn uit het Concept en de samenhang ervan met de doelen uit de verschillende leerplannen.
 • Met schoolteams nadenken over de geïntegreerde aanpak van relationele vorming binnen de verschillende leergebieden en het dagelijks samenleven op school.
 • Professionalisering van het team rond effectief pedagogisch didactisch handelen binnen RV.
Doelgroep:

Schoolteams basisonderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Inhoud:

Intakegesprek (2u.) (nascholer + kernteam) 

Het kringgesprek van de nascholer en het kernteam is gericht op:

 • kennismaken met elkaar,
 • verkennen van de leervraag van de school,
 • bepalen van de beginsituatiebepaling van de school aan de hand van een vragenlijst,
 •  uitstippelen van het traject + planning + afspraken,
 • afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst
 • kennismaking met het RV- SharePoint

Sessie 1: Studiedag Concept voor het hele schoolteam (4u.) (nascholer + team)

Via verschillende werk- en gespreksvormen maken de deelnemers kennis met de inhouden van het Concept voor Relationele vorming: 

 • de visie op RV,
 • de 3 ontwikkelingsniveaus voor RV: de persoonlijke (ik), de inter-persoonlijke (jij) en de sociale (wij) relatie,
 • de 5 ontwikkelingsgebieden van RV:
  • werken aan zelfvertrouwen,
  • werken rond de eigen gevoelens,
  • werken aan inlevingsvermogen,
  • werken aan sociale competentie,
  • werken aan waarde- en normbesef,
 • seksuele vorming als bijzonder toepassingsgebied van RV.

Er wordt gewerkt met het Concept en de praktijkmap RV, de communicatieset 'Ik + jij = wij'  en materiaal dat ook in de praktijkmap wordt beschreven. 

Kernteam (2u.)  (nascholer + kernteam) 

Naast het intakegesprek zijn er nog twee bijeenkomsten voorzien waarbij het kernteam en de nascholer elkaar ontmoeten.  Tijdens deze kernteams worden de vorige trajectstappen geëvalueerd en wordt een actieplan opgezet van waaruit het team verder kan werken.

De nascholer inspireert en ondersteunt het kernteam. Hij toont de weg naar verdere info, legt de link met het Concept, de Praktijkmap en de communicatieset IK + JIJ = WIJ! Hij ondersteunt de directeur en kernteamleden inhoudelijk en organisatorisch vanuit zijn eigen expertise.

Tijdens de eerste kernteambijeenkomst worden inhoudelijke en organisatorische afspraken gemaakt voor de tweede vormingssessie met het team.

Het tweede kernteam is gericht op nazorg en de verdere evolutie van het traject binnen de school.

Normaal gezien is het eerste kernteam voorzien na de eerste studiedag, het tweede kernteam na de tweede vorming.

Sessie 2: Studiedag of personeelsvergadering (3 u.) (nascholer + team)

De tweede sessie met het team is bedoeld om inhoudelijk in te gaan op een deelthema van RV. Het is het team zelf dat bepaalt welk onderwerp zal worden behandeld.

Aansluitend op de behoefte van het team zal de nascholer een sessie op maat uitwerken. Bij de duiding zal altijd worden verwezen naar de doelen van RV.

Nazorg kernteam

Strategie en methode:

Interactief nascholingstraject met sessies op niveau van het team, ondersteuning van het kernteam binnen de school en coaching van kernteam en directie.

Bijkomende info:

Gelieve bij de inschrijving drie voorkeurdata voor de sessies met het team te vermelden. De definitieve bevestiging van data gebeurt in juni. Een afspraak voor de intake wordt telefonisch gemaakt door de nascholer.

Directeur en kernteamleden engageren zich om aanwezig te zijn op de voor hen bedoelde coachingsessie en dienen hiervoor ook in te schrijven bij module RV-bis. Deelname hieraan is € 10.

Inschrijven: graag vóór 31 mei 2015.

Het traject zelf wordt door het kernteam tussentijds en op het einde geëvalueerd aan de hand van een vragenlijst.

Tijdens de kernbijeenkomst worden de voorbije trajectstappen geëvalueerd.

Elke sessie sluit af met een warme evaluatie waarbij de nascholer tijd maakt voor reflectie van de deelnemers op de voorbije vorming.

Nascholer

Helena Vanden Bergh - helena.vandenbergh@katholiekonderwijs.vlaanderen

 

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 4 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming.

Voorwaarde:
 • Wie inschrijft volgt het volledige traject.
 • Directeur en kernteam volgen RV-Bis!
 • Elke deelnemer beschikt over het Concept voor relationele vorming in de katholieke basisschool (VVKBaO) bij de start van het traject.
 • In de school is de praktijkmap: Relationele opvoeding, praktijkideeën voor een geïntegreerde aanpak (Licap) aanwezig.
 • Bij voorkeur is de communicatieset bij het Concet "IK + JIJ = WIJ" (VVKBaO) ook in de school aanwezig.

Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 35 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand inschrijven en tot 30 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 1780,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
 • Reeks 1: (5 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.