Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8315Y-IND Preventieadviseur interne dienst – Basiskennis

Doelstellingen:

De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht vol­doende kennis van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers te bezit­ten. Via de opleiding “Preventieadviseur Interne Dienst − Basiskennis” wil het VSKO aan preventieadviseurs van katholieke onderwijsinstellingen de gelegen­heid bieden deze basiskennis te verwerven.

Deze opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 en komt voor op de lijst van de FOD WASO.

Doelgroep:

Dit is een individugerichte nascholing voor leraren, ondersteunend personeel en andere personeelsleden van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke interna­ten die door hun schoolbestuur voltijds of deeltijds aangesteld zijn of zullen wor­den als preventieadviseur.

De opleiding heeft tot doel de preventieadviseur de nodige kennis en vaardig­heden aan te reiken om het beleid inzake preventie en bescherming op school te adviseren (officieus niveau 3 genoemd), al dan niet onder het toezicht van een leidend preventieadviseur van niveau 1 of niveau 2.

Daarentegen zijn preventieadviseurs van schoolbesturen die minimaal 200 werk­nemers tewerkstellen of die bepaalde risicoactiviteiten uitvoeren, verplicht een aanvullende vorming voor preventieadviseur niveau 1 of niveau 2 te volgen. Voor hen is deze opleiding dus NIET voldoende.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – SO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • Organigram van de preventie.
 • Regelgeving en bronnen op het internet.
 • Verkeersveiligheid.
 • Dynamisch welzijnsbeleid op school (DRBS, GPP, JAP). Welzijnsmappen.
 • Opdrachten en taken van de preventieadviseur en de interne dienst (IDPBW).
 • Opdracht en werking van het Comité (CPBW).
 • Administratieve verplichtingen.
 • Controles, keuringen en inspecties.
 • Noodplanning.
 • Externe dienst (EDPBW). Gezondheidstoezicht.
 • Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (TMB).
 • Sport– en speelterreinen. Speel– en gymtoestellen.
 • Risicoanalyse.
 • Beschermingsmiddelen (PBM, CBM).
 • Elektrische installaties. BA4 en BA5.
 • Hygiëne. Sanitaire installaties. Legionella.
 • Brandveiligheid, evacuatie.
 • Arbeidsongevallen.
 • Aankoopcyclus.
 • Onthaal nieuwe werknemers.
 • Werken met derden.
 • Agora, een digitaal DRBS.
 • Milieu.
 • Gevaarlijke stoffen en preparaten.
 • Voedselhygiëne op school.
 • Psychosociale risico’s.
 • Schooluitstappen en sportevenementen.
 • Eerste hulp en medicatie op school.
 • Verdediging van een eindwerk.
Strategie en methode:

De opleiding is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een on­derwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet materiaal dat recht­streeks gebruikt kan worden op school wordt ter beschikking gesteld via een spe­ciale website. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

De cursussen zijn modulair opgebouwd rond de genoemde thema’s. Alle docenten hebben uitgebreide praktijkervaring in de behandelde materie.

Op het einde van de lessenreeks dient elke cursist een eindwerk in, waarin hij een concreet probleem inzake preventie en bescherming op school op planma­tige en doeltreffende wijze aanpakt. De cursist verdedigt zijn eindwerk mondeling met behulp van een digitale presentatie voor een jury.

Cursisten die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een aanwezigheidsattest en een getuigschrift van goed gevolg.

Bijkomende info:

Deelname in de kosten: € 395,00 (cursusteksten, toegang tot de website en koffie inbegrepen).

Lunch: De cursisten kunnen ter plaatse een middagmaal (broodjes of een war­me maaltijd) nuttigen (prijs niet inbegrepen).

Inschrijving: Uiterlijk op 15 september 2015 via het web of telefonisch op toestel 02 507 06 36. Het aantal deelnemers is strikt beperkt tot 24.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link

Sessies: 17 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 23 dagen op voorhand inschrijven en tot 14 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 395,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Interdiocesaan Centrum (Inschrijven afgesloten)
Handelsstraat 72
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 8 oktober 2015
   Interdiocesaan Centrum Handelsstraat 72 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 12 november 2015
   Interdiocesaan Centrum Handelsstraat 72 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 10 december 2015
   Interdiocesaan Centrum Handelsstraat 72 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 14 januari 2016
   Interdiocesaan Centrum Handelsstraat 72 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 4 februari 2016
   Computerklas VVKSO Antwerpen 1ste verdieping (klein lokaal) Noorderlaan 108 2030 Antwerpen (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 10 maart 2016
   Interdiocesaan Centrum Handelsstraat 72 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 21 april 2016
   Interdiocesaan Centrum Handelsstraat 72 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 12 mei 2016
   Interdiocesaan Centrum Handelsstraat 72 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 9 juni 2016
   Interdiocesaan Centrum Handelsstraat 72 1040 Brussel (kaart)
   van 15:00 tot 17:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.