Aanmelden
Laden…

Even geduld...

82151-TEAM V-eSperAnZa (Verbindend Samenwerken Aan geïntegreerde Zorg, een hoopvol perspectief)

Doelstellingen:

De strategische doelstellingen van het project zijn:

(1) de basiscompetenties van leraren verbreden en verdiepen zodat teams inclusiever kunnen werken en in de diversiteit sterker tegemoet komen aan specifieke onderwijsbehoeften

(2) leraren(teams) ondersteunen in verbindend samenwerken aan competentie-ontwikkeling met het oog op de maximale ontplooiing van alle leerlingen en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het bijzonder.

De nascholing werkt aan de volgende operationele doelstellingen:

 1. Leraren kennen de verschillende denkkaders die aan de basis liggen van inclusiever werken;
 2. Leraren staan ervoor open om op een geïntegreerde manier om te gaan met de verschillende denkkaders;
 3. Leraren experimenteren met communities of practice
 4. Leraren kunnen via reflectie- of toepassingsopdrachten een pedagogische en didactische vertaling maken van de aangebrachte concepten en denkkaders naar de eigen klaspraktijk (verbreding en verdieping van basiscompetenties op het gebied van inschatten van noden van leerlingen, bepalen van doelstellingen, differentiëren, bijsturen en remediëren, evaluatie, handelingsgericht samenwerken met anderen…);
 5. Schoolteams kunnen de denkkaders, tools en instrumenten integreren in het schoolbeleid;
 6. Schoolteams kunnen alle actoren in en rond de school, inclusief ouders en leerlingen, betrekken bij de vormgeving van het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (klemtoon op verbindend samenwerken).
Doelgroep:

De nascholing richt zich op schoolteams van het gewoon basis- en secundair onderwijs. We benadrukken dat het de bedoeling is dat scholen zich als geheel inschrijven. M.a.w. de directie en de leerkrachten worden samen betrokken in het nascholingsproject en zijn bereid in hun school concreet te werken aan het thema. Scholen van een scholengroep of een scholengemeenschap mogen zich ook samen inschrijven.

Per sessie kan de samenstelling van de deelnemers variëren naargelang van de vooropgestelde doelstellingen.

In de beschrijving van dit V-eSperAnZa-project gebruiken we wat de doelgroepen betreft volgende omschrijvingen:

-het V-eSperAnZa-team = het hele schoolteam van de school die zich ingeschreven heeft voor dit project

-de V-eSperAnZa-klassen = de klassen van klastitularissen die betrokken zijn in de communities of practice omwille van de specififieke onderwijsbehoeften die zich daar stellen

-een community of practice = een overleg over een leerling met specifieke onderwijsbehoeften tussen de klastitularis van de betrokken V-eSperAnZa-klas, de ouders van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften, de zorgverantwoordelijke, de CLB-medewerker, eventueel de GON-of ION-begeleider, pedagogisch begeleider  en eventueel de leerling zelf, de zorgveranwoordelijke en/of de (pedagogisch) directeur

-de V-eSperAnZa-groep = de klastitularissen van de V-eSperAnZa-klassen, samen met collega's waarvan bij de intake is vastgesteld dat ze in een gelijkaardige onderwijscontext werken wat betreft specifieke onderwijsbehoeften, de CLB-medewerker, eventueel de GON-of ION-begeleider, de pedagogisch begeleider en de zorgverantwoordelijke en/of de (pedagogisch) directeur.

-het projectteam = de projectleider en de projectmedewerkers

Het project richt zicht tot scholen van de verschillende onderwijsverstrekkers (GO!, OVSG, POV, VSKO, OKO), met voldoende geografische spreiding en vertegenwoordiging van scholen van basisonderwijs en secundair onderwijs.

 

Aanbieder: Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen in samenwerking met meerdere partners
Inhoud:

Het project bestaat uit 6 sessies:

 • Intake
 • Sessie 1 Met de VeSperAnZa-groep verbindend samenwerken aan casussen van V-eSperAnZa-klassen
 • Sessie 2 VeSperAnZa-team verkent, verbreedt en verdiept denkkaders en aanpakken voor verbindend samenwerken aan geïntegreerde zorg
 • Sessie 3 De V-eSperAnZa-groep deelt praktijkervaringen over verbindend samenwerken in communties of practice
 • Sessie 4 Het VerSperAnZa-team verkent praktijkervaringen van de V-eSperAnZa-klassen en reflecteert over toepassing in de klaspraktijk
 • Nazorg opzetten
Strategie en methode:

Als basismodel voor verbindend samenwerken, hanteren we het concept  ‘communities of practice’.

Daarin brengen we ook de denkkaders, tools en instrumenten ter sprake die gehanteerd worden om tot inclusief onderwijs te komen. Dat zijn ook uitgangspunten of de bouwstenen van het SNPB-project competentieontwikkeling.

De nascholers die de leraren(teams) begeleiden, duiden die kaders waar dat relevant is en brengen die geïntegreerd aan bod.  Een handig zoekinstrument moet  leraren snel beknopte informatie bieden. Niet alle kaders kunnen immers ten gronde worden bestudeerd binnen het tijdbestek van dit nascholingsproject, maar de krachtlijnen ervan en de samenhang moeten voor leraren(teams) wel duidelijk zijn.  V-eSperAnZa biedt voor de denkkaders een reader waarin de essentie wordt weergegeven. De denkkaders worden in hun krachtlijnen en in hun samenhang ook toegelicht en verkend met de projectscholen tijdens de intake en tijdens de eerste teamsessie met het hele schoolteam. Ze komen geïntegreerd aan bod tijdens alle andere sessies.

Voor bepaalde denkkaders bestaat er al een beknopte informatiebron die als reader kan worden gebruikt door de projectscholen. Denk bijvoorbeeld aan de Update M-decreet die recent in november 2014 door Klasse werd gepubliceerd. Denk ook aan de brochure ‘Klaar voor redelijke aanpassingen. Een leidraad’, die door Arteveldehogeschool werd uitgegeven. Ook de brochure ‘Met een handicap naar de school van je keuze. Redelijke aanpassingen in het onderwijs’ van het CGKR zullen we als reader gebruiken. De brochure ‘Wegwijs in het inclusief onderwijs’ van het Steunpunt voor inclusie en OVI wordt eveneens in dit project als reader ingezet.

Voor bepaalde denkkaders worden er door het projectteam in voorbereiding op het project readers ontwikkeld, onder meer over ‘Basiscompetenties’, ‘Profiel van de inclusieve leraar (‘TE4i’) en ‘Co-creatie’. Dat gebeurt voor bepaalde denkkaders ook samen met of door de partners van dit project. Zo zullen de verbonden van het VSKO, met name het VVKBAO, het VVKBUO en het VVKSO meewerken aan de readers voor ‘Krachtige leeromgeving’, ‘Zorgcontinuüm’, ‘UDL’. Het VCLB zal meewerken aan een reader over HGD-HGW-ICF en PRODIA.
In elk van de aangeboden denkkaders wordt ook door de nascholers ingezoomd op de aspecten van verbindend samenwerken. Dat laat ook toe om tussen de verschillende denkkaders de samenhang te zien. 

De school kiest in overleg met de nascholer vanuit welke denkkaders zij een bijzondere focus verwacht gedurende het vormingstraject. De nascholer , begeleider en CLB-medewerker duiden gaandeweg het leren van leraren in de praktijk van de communities of practice meerdere denkkaders. 

Bijkomende info:

Dit prioritair nascholingsproject wordt gratis aangeboden aan de scholen. bij te veel inschrijvingen wordt een regionale spreiding en een spreiding over de verschillende doelgroepen nagestreefd.

Voor meer informatie kun je terecht bij de nascholingscoördinator van DNI via marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 07 82.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 7 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw - prioritaire nascholing

Voorwaarde:

Gelieve voor einde juni in te schrijven. Op dat moment worden de weerhouden teams verwittigd.


Voor dit initiatief mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.