Aanmelden
Laden…

Even geduld...

4/15/01-mod 4 TEAM Basistraject teamgerichte, schoolgebonden nascholing RSV

Doelstellingen:

In teamgerichte trajecten worden inhoudelijke thema’s uit RSV uitgewerkt met het volledige team of met een werkgroep binnen de school. Een traject kan gaan over:

 • omgaan met relaties en seksualiteit op school
 • vorm geven aan RSV op school: leerlijnen, materialen en methodieken
 • uitwerken van een beleid inzake RSV
 • ….

Het doel van het traject wordt in de intake vastgelegd en omvat een selectie uit volgende doelstellingen:

 • inzicht krijgen in het belang van een beleid RSV
 • een beleid rond RSV op poten zetten
 • inzicht verwerven in de relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen
 • inzicht verwerven in de impact van een handicap op die ontwikkeling
 • een leidraad krijgen voor het uitwerken van een groepswerkplan en individuele handelingsplannen RSV
 • het onderscheid maken tussen ontwikkelingsgebonden gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • pedagogisch kunnen reageren op uitingen van seksueel gedrag
 • inzicht verwerven in de samenwerking met ouders op het terrein van RSV
 • bruikbare materialen en aangepaste werkvormen leren kennen en leren gebruiken
Doelgroep:

Schoolteams uit buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BuO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Zoals boven aangegeven wordt de inhoud van het traject vastgelegd in samenspraak met de school, om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de noden en behoeften van het team.

Meer en meer scholen ervaren de nood aan een degelijke relationele en seksuele vorming (RSV) op maat van hun leerlingen. Maar om tot een coherent en efficiënt aanbod van RSV te komen, is een uitgewerkt beleid nodig als kader. Dan krijgt de school een traject op maat om een beleid over RSV uit te stippelen en te implementeren. Dat gebeurt aan de hand van sessies met het hele team, afgewisseld met sessies met een kerngroep voor het thema. In de intake worden de specifieke noden en vragen van het team geinventariseerd en wordt de inhoud van het traject vastgelegd.

Indien gewenst krijgt het complete team vorming over de seksuele ontwikkeling, de impact van een beperking op die ontwikkeling en het omgaan met uitingen van seksueel gedrag. We vertrekken vanuit de beginsituatie van de doelgroep: waar staan de leerlingen, wat zijn hun vragen en behoeften, welke ervaringen hebben ze opgedaan en welke gedragingen stellen zij in de klas? Welke mogelijkheden en kansen biedt de relationele en seksuele ontwikkeling bij deze jongeren? Welke materialen en methodieken zijn bruikbaar? In de klas komen ook regelmatig uitingen van seksueel gedrag voor. Hoe bepaal je als leerkracht de grens en hoe reageer je op dergelijk gedrag?

Een uitgewerkt beleid en een doordachte aanpak van RSV bieden handvatten om proactief te werken en deze zaken in de praktijk te hanteren. Elke deelnemende school krijgt ondersteuning op maat in dit proces.

Strategie en methode:

Het basistraject teamgerichte, schoolgebonden nascholing RSV bestaat uit 4 sessies:

 • Een intake met het kernteam: wat zijn noden en vragen van de school? Wat is er aanwezig op vlak van beleid? Wat loopt goed en wat kan beter? Samen opstellen van een traject.
 • Twee sessies met het volledige team, waarvan de inhoud tijdens de intake wordt vastgelegd. Mogelijke inhouden zijn: een sessie over beleid, over seksuele ontwikkeling of over seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Een nazorgsessie met het kernteam: wat is het effect van de sessies, welke vragen zijn er nog, hoe kan het traject verder geïmplementeerd worden.
Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 4 sessie(s)
Kwalificatie:

Deelnameattest DNI na het invullen van de online evaluatie van DNI

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 30 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 400,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1: (2 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.