Aanmelden
Laden…

Even geduld...

4/15/03-mod 1b TEAM Groepsmanagement

Doelstellingen:

De concrete doelstellingen van de teamgerichte nascholing worden afgesproken in het intakegesprek dat de nascholer en de diocesane pedagogisch begeleider voeren met de directie en een kernteam dat het nascholingsproject in de school trekt.

Doelgroep:

Schoolteams type basisaanbod in BuBaO

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BuO en de diocesane pedagogische begeleiding i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dit is een teamgerichte nascholing die bestaat uit een intakegesprek en 2 teamgerichte sessies van telkens max. 3 uur. De diocesane pedagogische begeleiding stapt mee in het traject van intake tot implementatie.  Tijdens het intakegesprek worden de sterktes en de noden van de school a.d.h.v. een reflectielijst gebaseerd op de 5 pijlers van groepsmanagement (de leraar, de omgeving, het onderwijs (werkvormen en ontwikkelingsgerichte didactiek) de groepsvorming en de ouders) in kaart gebracht. De inhoud van de teamgerichte sessies wordt daarop verder uitgebouwd in samenspraak met en met oog op de implementatie binnen de schoolwerking.

Strategie en methode:

Eén intakesessie met de directie en een kernteam dat het nascholingsproject in de school trekt. Twee nascholingssessies van elk max. 3 uur, te verdelen over studiedag(en) en/of personeelsvergadering(en). Intake en 2 nascholingssessies maken samen 3 sessies.

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Projectleider: Annemie Jennes

Nascholer: Dominik De Keyzer (dominik.dekeyzer@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Voor inhoudelijke vragen kan u via e-mail bij de nascholer of bij uw diocesane pedagogisch begeleider terecht.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Deelnameattest na het invullen van de on-line evaluatie van DNI

Voorwaarde:

Deze module is teamgericht. U kunt dus niet individueel inschrijven, maar enkel als team.

Schoolteams type basisaanbod die inschrijven op de module ‘klasmanagement’ engageren zich tot:

  • Het creëren van een draagvlak om effecten tot op de klasvloer te bekomen
  • Het maken en uitproberen van oefeningen en opdrachten
  • Coaching tot op de klasvloer
  • Reflectie, terugkoppeling en uitwisselen van ervaringen

Het VVKBuO engageert zich ertoe om, indien budgettair mogelijk en na goedkeuring door de Raad van Bestuur van de vzw Nascholing in het Katholiek Onderwijs, voor de schoolteams die intekenen op de module ‘klasmanagement’ de nascholing en ondersteuning met 1 jaar te verlengen voor zij dit wensen.

Deze nascholing is beperkt tot de basisaanbod in BuBaO.


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 30 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 200,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.