Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/08 Emotionele remediëring: positief leren omgaan met emoties in het internaat

Tijdens de regionale studiedag van het schooljaar 2017-2018 werden opvoeders uitgenodigd anders te kijken naar moeilijk gedrag van jongeren (Celie, 2013). Vaak is het moeilijke gedrag de enige manier die jongeren hebben om aan te geven dat ze het lastig hebben. Er werd gewerkt met een metafoor van de twee stoelen (visie De Bleekweide): op de eerste stoel zien we het observeerbare uitdagende of moeilijke gedrag van de jongere, maar daarachter staat een tweede stoel waar de eigenlijke problematiek of kwetsuur te ontdekken valt. Meestal gaat het om emotioneel belastende situaties zoals pesten, (v)echtscheiding, zelfdoding, overlijden van een belangrijke persoon, of andere belangrijke verlieservaringen. Ervaringen die bij het leven horen en ons allemaal kunnen overkomen op een punt in het leven. 

Volwassenen zien bovenstaande signalen of gedrag vaak als een stoornis omdat ze fixeren op het waarneembare moeilijke gedrag van de eerste stoel. 

Maatschappelijk gezien is er een grote drang tot diagnostisering annex medicatiedrang. Veel ‘signaalgedrag’ wordt maatschappelijk bestraft, gelabeld, afgekeurd, gecatalogeerd, bestempeld. 

Vlaanderen diagnosticeert 3x meer dan onze naburige landen (cijfers zijn opvraagbaar). 

In de context van een internaat kan al op niveau van de eerste stoel (preventief) heel wat zinvol werk worden geleverd. Het is een taak onze jongeren te leren constructief om te gaan met lastige emoties die eens ze ontspoord raken, vaak getoond worden in moeilijk gedrag. 

Tijdens deze nascholing van twee dagen wordt dieper ingegaan op hoe opvoeders concreet vorm kunnen geven aan emotionele remediëring op internaat.  

Emotionele remediëring is een ervaringsgerichte methode die emoties erkenning geeft en de toestemming geeft om ze te veruiterlijken. Deze methode wordt als vernieuwend ervaren omdat het aanreiken van vaardigheden en nieuwe mogelijkheden om adequaat om te gaan met opgekropte emoties oa zorgt voor een dalende agressie. Kinderen worden gestimuleerd tot exploratie en exposure van hun gevoelswereld. We denken aan gevoelsplekken, gevoelsdozen, etc. Het gaat over samen een nieuwe taal vinden, over letterlijk en figuurlijk ruimte maken voor emoties en het normaliseren van mentale problemen. 

Deze methodiek is ontstaan vanuit handelingstheoretisch perspectief waarbij kinderen en jongeren aangemoedigd worden tot eigen activiteit en uitgedaagd worden tot zelf handelen en het vermogen tot ‘leren’. ‘Kunnen leren’ vindt erkenning wanneer een opvoeding uitdaagt tot zelf actief meewerken. Dit ‘kunnen leren’ (‘Principe van Bildsamkeit’, cursus Prof Vanobbergen) brengen we in verband met de individuele kenmerken van het kind zelf in confrontatie met zijn omgeving. 

Emotionele remediëring” (ER) werd wetenschappelijk onderzocht aan de faculteit psychologische en pedagogische wetenschappen Ugent binnen de vakgroep Orthopedagogiek (Celie en De Palmenaer, 2016-2017). ER bevordert het emotioneel welbevinden en draagkracht van kinderen en jongeren. Op die manier geven we hen tools om met de uitdagingen van het leven op een veerkrachtige manier te kunnen omgaan. 

Onderstaand onderzoek steunt deze visie.  

 • Wanneer door een emotioneel belastende situatie het emotioneel welbevinden ontbreek, zal dit het cognitief functioneren blokkeren en kan het kind zijn schoolse taken niet optimaal vervullen. Zoals in het boek?Scheiden in meervoud, treffend geformuleerd wordt?“Leerkrachten zijn gebaat bij het besef dat een verstandig kinderhoofd maar optimaal kan functioneren mits een vreugdevol kinderhart” en “vervolgens is het belangrijk om binnen de schoolmuren naast cognitief remediëren om schoolachterstand weg te werken ook oog te hebben voor emotioneel remediëren” (Pasteels, et al., pp 324, 2013). 
 • Uit suïcide onderzoek blijkt dat het aanleren van de vaardigheid om met eigen emoties om te gaan de identiteits- en emotionele ontwikkeling, alsook het emotioneel welbevinden van kinderen en jongeren, constructief beïnvloedt (met Toye & vande Gucht,z.j.). 
 • Uit ervaring en onderzoek (van den Broek, Slagboom,& Schoot, 2011) is gebleken dat het non-verbale karakter (noch cognitief, noch verbaal) van de interventie de weerstand verlaagt. 
 • Brene Brown schrijft in haar boek?De kracht van kwetsbaarheid?dat onderzoek uitwijst dat het niet praten over een emotionele pijn in sommige gevallen schadelijker kan zijn dan de gebeurtenis op zich. Het uiten en taal geven op zich van iets moeilijks, zorgt al dat het begint te verschrompelen (Brown, 2013) 
Doelstellingen:
 1. Aan het eind van deze nascholing, begrijpen de deelnemers dat observeerbaar moeilijk of lastig gedrag vaak diepere oorzaken kent en dat jongeren nog niet weten hoe ze daar constructief mee kunnen omgaan. 
 2. Aan het eind van deze nascholing, begrijpen de deelnemers wat emotionele remediëring is. 
 3. Aan het eind van deze nascholing, voelen de deelnemers zich zeker genoeg om met internen een nieuwe taal te zoeken om te leren omgaan met moeilijke emoties, kwaadheid en agressie (moeilijk gedrag). 
 4. Aan het eind van deze nascholing, kunnen de deelnemers manieren bedenken om ook in het internaat ruimte te geven aan emotionele remediëring. 
 
Doelgroep:

Opvoeders en beheerders van internaten 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens de regionale studiedag van het vorige schooljaar werden jullie als opvoeders uitgenodigd anders te kijken naar moeilijk gedrag van jongeren. Vaak is het moeilijke gedrag de enige manier die jongeren hebben om aan te geven dat ze het lastig hebben. Er werd gewerkt met een metafoor van twee stoelen: op de eerste stoel zien we het observeerbare uitdagende of moeilijke gedrag van de jongere, maar daarachter staat een tweede stoel waar de eigenlijke problematiek of kwetsuur te ontdekken valt. Meestal gaat het om emotioneel belastende situaties zoals pesten, (v)echtscheiding, zelfdoding, overlijden van een belangrijke persoon, of andere belangrijke verlieservaringen… Ervaringen die bij het leven horen en ons allemaal kunnen overkomen op een punt in het leven.  

Volwassenen zien bovenstaande signalen of gedrag vaak als een stoornis. 
Maatschappelijk gezien is er een grote drang tot diagnostisering annex medicatiedrang. Veel ‘signaalgedrag’ wordt maatschappelijk bestraft, gelabeld, afgekeurd, gecatalogeerd, bestempeld. 
Vlaanderen diagnosticeert 3x meer dan onze naburige landen (cijfers zijn opvraagbaar).

Wij delen de visie (Toye & vandeGucht, z.j.) dat het aanleren van de vaardigheid om met eigen emoties om te gaan de identiteits- en emotionele ontwikkeling, alsook het emotioneel welbevinden van kinderen en jongeren, constructief beïnvloedten een belangrijk onderdeel is van het werken aan de emotionele en fysieke veiligheid maar ook aan het bijdragen aan de persoonlijke ontplooiing. (pedagogisch kader van de internaten), wat dit schooljaar ons jaarthema is.  

In de context van een internaat kan al op niveau van de eerste stoel heel wat zinvol werk worden geleverd. Het is een kerntaak voor ons om onze jongeren te leren constructief om te gaan met lastige emoties.  
Tijdens deze nascholing van twee dagen wordt er dieper ingegaan hoe je als opvoeder concreet vorm kunnen geven aan emotionele remediëring op internaat.  

Emotionele remediëring (Celie & De Palmenaer) is een ervaringsgerichte methode die emoties erkenning geeft en de toestemming geeft om ze te veruiterlijken.  

Elk kind, elke jongere kan leren om een opgekropte, ontaarde emotie om te zetten in een constructieve taal. 
Uit ervaring en onderzoek is gebleken dat het non-verbale karakter (noch cognitief, noch verbaal) van de interventie de weerstand verlaagt, waardoor kinderen gestimuleerd worden tot exploratie en het onthullen van hun gevoelswereld.  
We denken aan gevoelsplekken, gevoelsdozen, …  
We leren samen met de internen op zoek te gaan naar een nieuwe taal 

Strategie en methode:
 • Aan het eind van dagdeel 1: theoretische denkkader (Emotie en gedrag) + groepsopdracht 
 • Aan het eind van dagdeel 2: rollenspel (hoe omgaan met kwaadheid en agressie) en inoefenen van twee werkmethodieken. 
 • Aan het eind van dagdeel 3: Emotionele remediëring: binnen en buiten remediëring .
 • Aan het eind van dagdeel 4: ER in de praktijk: opvoeders kunnen kennis over ER (film) + ervaringsgerichte werkmethodieken toepassen. 

De didactische aanpak is een geheel van: 

 • Gebruik van power point
 • Filmmateriaal
 • Voortonen en aanleren van ervaringsgerichte werkmethodieken met materialen
 • Symboolcommunicatie: gebruik van symbolen 
 • Rollenspelen
Bijkomende info:

Er wordt een broodjesmaaltijd voorzien ter plaatse. 

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 14 januari 2020 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 105,00 Euro
Lesgever: Celie Lut
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
De Bleekweide (Inschrijven afgesloten)
Groot Begijnhof 16
9040 Sint-Amandsberg (Gent) (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 21 januari 2020 van 09:30 tot 15:30
  • dinsdag 28 januari 2020 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.