Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/21 Relaties en seksualiteit in een context van diversiteit (RSV in de katholieke dialoogschool)

Omgaan met relaties en seksualiteit is op zich geen eenvoudige materie. Bovendien neemt de diversiteit in de maatschappij en op school toe. Hoe pak je dit thema aan vanuit deze diversiteit en hoe zorg je ook hierin voor gelijke onderwijskansen?  
In deze workshop werk je met concrete casussen. Je krijgt handvatten en kaders om relaties en seksualiteit positief aan te pakken: op het niveau van de klas en de leraar, op schoolniveau en in het werken met ouders. Je gaat met de andere deelnemers in interactie en koppelt je ervaringen aan nieuwe inzichten.

Doelstellingen:

De algemene doelstellingen zijn: 

 • de deelnemers werken met de aangeleerde inzichten van Leren voor diversiteit 
 • de deelnemers erkennen het perspectief van leerlingen en ouders met andere principes, waarden en normen  
 • de deelnemers reflecteren over het eigen professioneel handelen in relatie tot het behandelde thema 

De nascholing bestaat uit 2 sessies: 

 • Aan het eind van sessie 1, kunnen de deelnemers op het niveau van de klaspraktijk de principes van Leren voor diversiteit toepassen 
 • Aan het eind van sessie 1 kunnen de deelnemers reageren op incidenten met grensoverschrijdend gedrag binnen een context van diversiteit 
 • Aan het einde van sessie 1 kennen de deelnemers de krachtlijnen van een beleid rond lichamelijke en seksuele integriteit binnen het pedagogisch project van de school 
 • Aan het eind van sessie 2, kunnen de deelnemers op school- en beleidsniveau de principes van Leren voor diversiteit toepassen  
 • Aan het einde van sessie 2 hebben deelnemers inzicht hoe je de dialoog over lichamelijke en seksuele integriteit en identiteit  kan organiseren en aangaan met leraren, leerlingen en ouders 
Doelgroep:

Dit project richt zich op leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, directies, enz.. samengevat: alle teamleden die te maken krijgen met Relationele en Seksuele Vorming in een diverse context.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De nascholing behandelt het thema RSV in een context van diversiteit op twee niveaus: het niveau van omgaan met incidenten in de klas en het niveau van beleidsontwikkeling. Er wordt altijd gewerkt met een combinatie van kennis overdragen en via interactieve werkvormen werken aan attitudes en vaardigheden. De aangebrachte kennis wordt toegepast via concrete opdrachten en oefeningen.

We laten de deelnemers reflecteren op de vele aspecten van diversiteit in mensen en tussen mensen.  

Zo komen we bij het kruispuntdenken: Onze identiteit wordt bepaald door persoonlijke, individuele aspecten doorkruist met aspecten van de sociale groepen waartoe we behoren. Dergelijke aspecten zijn normerend en bepalen onze plaats in de samenleving, met ongelijkheid, vooroordelen of uitsluiting tot gevolg. Vanuit dit bewustzijn oefenen we in de sessie op het herkennen van de aspecten van de diversiteit en  deze een plaats geven. We spreken de 6 competenties van leren voor diversiteit die ons door het Steunpunt Diversiteit en Leren aangereikt worden: leren voor elkaar, multiperspectiviteit, non-discriminatie, dialoog, normaliteit en samenwerking. We zetten de deelnemers aan het werk om de actoren uit casussen rond RSV vanuit verschillende perspectieven te leren zien. Dan oefenen we de competenties van leren in diversiteit door de vragen van de casus te analyseren vanuit de verschillende perspectieven, en vervolgens in interactieve werkvormen in groepjes flexibele oplossingen te bedenken. We oefenen de dialoog en brengen zo de Katholieke Dialoogschool in de praktijk. Hoe kunnen we vanuit respect en het beluisteren van ieders eigenheid en identiteit tot gedragen oplossingen komen? We oefenen het dialoogmodel dat in het project “Katholieke dialoogschool in de praktijk” ook wordt aangereikt. 

Voor het werken aan een beleid is het vertrekpunt het Raamwerk Seksualiteit en Beleid (Child Focus en Sensoa), versie Onderwijs. Het Raamwerk is ontwikkeld in samenwerking met de werkgroep Integriteit binnen het departement onderwijs, samengesteld uit vertegenwoordigers van de onderwijskoepels, ouderverenigingen, CLB en de scholierenkoepel. Het Raamwerk geeft geen visie maar is een hulpmiddel voor scholen om hun eigen visie te ontwikkelen. Het omvat een werkwijze en mogelijke instrumenten. Het is opgebouwd rondom een beleidsmatrix. Die wordt gevormd door drie niveaus van beleid (kwaliteitsbeleid, preventiebeleid en reactiebeleid) toegepast op vier domeinen: 1) zorg en educatie; 2)huisregels en accommodatie; 3) deskundigheid van het schoolteam; 4) communicatie.  

Voor het thema reageren op (ongepast) seksueel gedrag wordt beknopt verwezen naar het Sensoa VlaggensysteemDat is een methodiek voor pedagogisch reageren op seksueel gedrag van kinderen en jongeren. Het Vlaggensysteem evalueert incidenten op basis van 6 criteria. Is er sprake van 1) wederzijdse toestemming; 2) vrijwilligheid en 3) gelijkwaardigheid? Past het gedrag 4) bij de leeftijd en  5) binnen de context? En getuigt het gedrag van 6) zelfrespect (= niet beschadigend voor de persoon zelf)?  
Ook het “Vlaggensysteem voor onderwijs: omgaan met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag op school” is een bron. Dit materiaal is ontwikkeld door Sensoa op vraag van het departement onderwijs, in samenwerking met de werkgroep Integriteit (zie boven). 

De materialen van het Vlaggensysteem zijn gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie (Vansteenkiste, 2015). Ze vertrekken vanuit de ontwikkeling van kinderen en jongeren en willen pedagogische ondersteuning bieden bij het op een acceptabele manier omgaan met seksualiteit en relaties, aansluitend bij de beginsituatie van elk kind, elke jongere.  

Het nascholingsproject kadert binnen de visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op relationele en seksuele vorming. Het heeft een duidelijke link naar het project Verbindend schoolklimaat. Dit laatste project vormt een concretisering van het werken aan een kwaliteitsbeleid rond relaties en is het kader voor gestalte geven aan RSV. In de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag is er een link naar herstelgericht werken.   

Strategie en methode:

Dit project is een individugericht aanbod van 2 dagdelen. Het eerste deel gaat over het kader van Leren voor diversiteit en vertrekt vanuit een casus: een incident van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen. Hoe reageren mensen hier op vanuit de verschillende dimensies van diversiteit? Welk houvast biedt het kader van RSV? Hoe kan je het best op incidenten reageren? Er wordt kort verwezen naar de reactiewijzen binnen het Vlaggensysteem. De principes van een beleid rond integriteit worden toegelicht. 

Het tweede deel vertrekt vanuit twee casussen op schoolniveau:  

 1. een casus over een projectdag RSV waar meer dan de helft van de leerlingen niet aanwezig is op school.  
 2. een casus over( online) pesten na een incident met seksueel gedrag buiten de school 

Op basis van de casussen leren deelnemers de perspectieven van alle betrokkenen analyseren en met de betrokken partijen in dialoog gaan. De link naar de Katholieke dialoogschool wordt gelegd. 

Bijkomende info:

De twee sessies worden gegeven op halve dagen dus middageten is niet voorzien.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Je engageert je om beide sessies te volgen. 


Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 4 februari 2020 inschrijven en tot en met woensdag 29 januari 2020 uitschrijven.
Bijdrage: 100,00 Euro
Lesgever: Bracaval Peter
De Wilde Karen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 5 februari 2020 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 18 februari 2020 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.