Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/24-1 Seminarie beheerders - januari 2020

Een kwaliteitsvolle internaatswerking uitbouwen betekent prioritair een beleid ontwikkelen rondom de vier pedagogische basisdoelen van het Pedagogisch Kader internaten.  

Tijdens deze seminaries willen we beheerders op weg helpen in de realisatie van het derde pedagogische basisdoel: ‘bevorderen van de sociale ontwikkeling van internen’. De sessies zijn gericht op de uitbouw van een verbindend, relatieversterkend leefklimaat op internaat en op het duurzaam installeren van een pestpreventie- en actieplan.  

De seminaries bieden tijd en ruimte om dit thema voldoende uit te diepen zodat beheerders nadien samen met het team aan de slag kunnen om een relatieversterkend klimaat te gaan uitbouwen in het eigen internaat. Dit seminarie is een must voor elke beheerder om op een integrale manier met dit thema aan de slag te gaan.

Doelstellingen:

De beheerders die deze driedaagse training bijwonen, zijn na de training in staat om: 

 1. Te benoemen wat pesten en cyberpesten onderscheidt van andere vormen van conflict; 

 1. Te beschrijven welke impact er uitgaat van pesten  en cyberpesten; 

 1. Te motiveren waarom een antipestbeleid nodig is; 

 1. Een sterkte-zwakte-analyse te maken van de huidige manier van aanpakken (van pest- en cyberpestproblemen) in hun internaat; 

 1. Een strategie te ontwikkelen om, samen met het team, stapsgewijs te werken aan de uitbouw en het geleidelijk in praktijk brengen van het eigen antipest- en pestpreventiebeleid; 

 1. Systematisch de eigen praktijk te evalueren en bij te sturen op basis van de aangereikte inzichten en tools; 

 1. Voor ogen te houden dat tijdens het proces van informeren,  sensibiliseren, actief verantwoordelijkheid laten nemen en evalueren  steeds  gestreefd moet worden naar het optimaal betrekken van alle actoren (m.n. opvoeders,  internen, de school, de ouders).    

 

Doelgroep:

beheerders 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. Tenz
Inhoud:

Deze training inspireert zich op wetenschappelijke onderbouwde kennis en succesvolle praktijkervaringen inzake de aanpak van (cyber)pestproblemen tussen kinderen en jongeren in het onderwijs. Vandaar de keuze voor een internaat-brede aanpak (naar analogie met de whole school approach) gericht op het duurzaam installeren en/of versterken van een pestpreventie- en actieplan.

Die internaat-brede aanpak richt de blik op vijf op elkaar af te stemmen onderdelen van het internaat beleid, met name: 

 1. leefklimaat- en relatieversterkende initiatieven 

 1. het bevorderen en versterken van de weerbaarheid, de veerkracht en (dus ook van) de sociale vaardigheden van internen en opvoeders 

 1. het themagericht informeren, sensibiliseren en motiveren (tot het opnemen van verantwoordelijkheid) van alle betrokkenen (kinderen, jongeren, opvoeders, ouders) 

 1. het installeren van werkzame, laagdrempelige meldpunten voor wie problemen ondervindt of wil melden 

 1. het gepast inzetten van probleemoplossende interventiemethodieken om (cyber)pestproblemen die in beeld zijn gekomen doeltreffend in de kiem te smoren.  

Tijdens de vorming komen de beheerders thuis in de problematiek van pesten en cyberpesten. Ze evalueren de huidige manier van werken/aanpakken in hun eigen setting en formuleren doelen voor het vervolledigen, versterken of verbreden van die aanpak. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van instrumenten die sleutelelementen voor een goede aanpak in beeld brengen.  

Na de analyse (sterkte-zwakte bepalen) wordt toegewerkt naar het vastleggen van relevante actiepunten. De keuze valt op doelen die de integrale aanpak in hun thuissetting helpen installeren en versterken. Dit betekent dat er ruimte is voor een internaateigen doelbepaling.  

Om succesvol te kunnen werken krijgen de beheerders ook ondersteuning i.f.v. het veranderingsproces dat ze zullen aangaan. Om het ‘change management’ meer kans op slagen te geven, wordt ingezoomd om het veranderingsmodel van Kotter, aangevuld met elementen uit de themagecentreerde aanpak van R. Cohn en de methodiek van het Procesmatig Werken van het Project Verbondenheid (DeboutteDepuydt & Deklerck).  

Strategie en methode:

De trainer voorziet tijdens elke trainingsdag in een afwisselend aanbod. Hij maakt daarbij gebruik van de volgende methodieken: 

 • Instructie / docerende aanpak 
 • Zelfreflectie door de aanwezigen 
 • Groepsgesprek of uitwisseling 
 • Groepswerk  
 • Individuele opdrachten  
 • Videomateriaal bekijken en nabespreken 
 • Reflectie op eigen ervaringen  
Bijkomende info:

Deze nascholing is enkel toegankelijk voor leden van KathOndVla 

Sessies: 7 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 1 november 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 480,00 Euro
Lesgever: Dingenen Anja
Deboutte Gie
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Hotel Aazaert en Aazaert (Inschrijven afgesloten)
Hoogstraat 25
8370 Blankenberge (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 22 januari 2020 van 15:00 tot 20:30
  • donderdag 23 januari 2020 van 09:30 tot 20:00
  • vrijdag 24 januari 2020 van 08:00 tot 13:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.