Aanmelden
Laden…

Even geduld...

6/19/01-TEAM Team (Samen)lerende netwerken in het ondersteuningsmodel

Doelstellingen:

Externe Focus

Externe focus 1 ‘Hoe leerkracht en  schoolteamgericht ondersteunen tot op de klasvoer:

 • Het ondersteuningsteam kan coachende vaardigheden inzetten t.a.v. leerkrachten en schoolteam;
 • Het ondersteuningsteam kan methodieken ontwikkelen om leerkracht- en teamgerichte ondersteuning concreet vorm te geven;
 • Het ondersteuningsteam kan veranderings- en schoolontwikkelingsprocessen initiëren en ondersteunen.

Externe focus 2 ‘ Onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsnoden van leerkrachten helder krijgen, op elkaar afstemmen en doelgericht acties kiezen’:

 • Het ondersteuningsteam kan een visie op vraagverheldering, doelbepaling, actieplan en evaluatie ontwikkelen, rekening houdend met specifieke noden en zorgzwaarte van de ondersteuningsvraag met als doel de flexibele inzet van volume, duurtijd en competenties hierop af te stemmen;
 • Het ondersteuningsteam kan hiertoe een stappenplan ontwikkelen om vraag en aanbod op elkaar afstemmen (vraagverheldering, op maat doelstellingen kiezen, plan van aanpak en evaluatie) en houdt hierbij rekening met het perspectief van alle betrokkenen (leerling, leerkracht, schoolteam, ouders);
 • Het ondersteuningsteam oefent enkele methodieken om het perspectief van alle betrokkenen te verbinden en op te nemen in het proces van de ondersteuning.

Externe focus 3: ‘Samen sterk omgaan met probleemgedrag’

 • Het ondersteuningsteam kan vaardigheden, kennis en attitudes van leerkrachten en schoolteam vergroten ten aanzien van omgaan met probleemgedrag:
  • Inzicht verwerven in het onderscheid tussen externaliserend en internaliserend gedrag
  • Inzicht verwerven in verschillen van probleemgedrag op basis van een aantal criteria zoals duur van het probleemgedrag, frequentie, intensiteit, situatie, stapeling, gevolgen en prognose
  • Gericht informatie leren verzamelen op basis van deze criteria met als doel adequaat te leren reageren, rekening houdende met de onderwijsbehoefte(n) van de leerling die probleemgedrag stelt en van de leerkracht die hier doelmatig leert mee om te gaan
  • Reflecteren op de eigen interactiestijl bij het omgaan met gedrag
  • In het kader hiervan gesprekken leren voeren met leerlingen, ouders en leerkrachten
  • Gepaste interventies aanreiken voor leerkrachten/schoolteams en strategieën leren hanteren
 • Het ondersteuningsteam kan vaardigheden, kennis en attitudes van de leerling(en) vergroten ten aanzien van omgaan met probleemgedrag, zowel op individueel niveau als op groepsniveau
  • Leerling verwerft inzicht in zijn/haar probleemgedrag en hoe het ontstaat (zie criteria informatieverzameling)
  • De betrokkenheid van de leerling in het maken van gedragsverwachtingen wordt verhoogd om preventief om te gaan met uitdagend en grensoverschrijdend gedrag.
  • Leerling werkt in interactie met zijn/haar omgeving aan de doelen die op basis van handelingsgericht werken werden opgesteld.

Interne focus

Het ondersteuningsteam bepaalt haar beginpositie als lerend netwerk.Het ondersteuningsteam stelt een gezamenlijk bepaalde leervraag. Het ondersteuningsteam wordt vervolgens sterker in het vormen van een lerend netwerk, door in te zetten op één van volgende focussen:

Het ondersteuningsteam bepaalt eerst haar beginpositie als lerend netwerk. Vervolgens bepalen de ondersteuners een gezamelijk bepaalde leervraag. Het ondersteuningsteam werkt tijdens deze professionalisering aan het sterker vormen van een lerend netwerk door in te zetten op één van volgende interne focussen:

 • Het ondersteuningsteam bouwt aan een gedeelde visie aan het delen van kennis, ervaring en expertise.
 • Het ondersteuningsteam leert veilig in team en omgaan met weerstanden in het team.
 • Het ondersteuningsteam ondersteunt elkaar en coachen binnen het lerend netwerk.
Doelgroep:
 • ondersteuningsteams (ondersteuners die concreet met elkaar samenwerken aan een gedeelde visie op het ondersteuningsmodel en het ondersteunen van scholen, schoolteams en leerlingen
 • CLB-medewerkers
 • pedagogisch begeleiders competentiebegeleiding
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het ondersteuningsteam kan kiezen uit drie interne focussen en drie externe focussen. Per jaar kiest het team zowel een interne als een externe focus.

Interne focus

 • Bouwen aan een gedeelde visie en aan het delen van kennis, ervaring en expertise
 • Veilig leren in team en omgaan met weerstanden
 • Elkaar ondersteunen en coachen binnen het lerend netwerk

Externe focus

 • Onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsnoden van leerkrachten helder krijgen, op elkaar afstemmen en doelgericht acties kiezen
 • Hoe leerkracht- en schoolteamgericht ondersteunen tot op de klasvloer?
 • Samen sterk omgaan met probleemgedrag
Bijkomende info:

Het prioritair nascholingsproject staat open voor teams van ondersteuners uit een ondersteuningsnetwerk van alle onderwijsnetten samen met hun betrokken CLB’s en de pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling. Het ondersteuningsteam dat kan inschrijven werkt samen aan het uitbouwen van de visie en organisatie van het eigen team. Teams van ondersteuners kunnen niet inschrijven indien ze niet op geregelde basis met elkaar samenwerken omwille van de aangeboden inhoud van dit project.

De teams van ondersteuners uit de types 2-4-6-7(auditief) kunnen ook inschrijven voor dit prioritair nascholingsproject. Ook deze teams dienen – om inhoudelijke redenen – op geregelde basis met elkaar samen te werken aan het uitbouwen van de visie en de organisatie van het eigen team.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 9 sessie(s)
Voorwaarde:

Het prioritair nascholingsproject staat open voor teams van ondersteuners uit een ondersteuningsnetwerk van alle onderwijsnetten samen met hun betrokken CLB’s en de pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling. Het ondersteuningsteam dat kan inschrijven werkt samen aan het uitbouwen van de visie en organisatie van het eigen team. Teams van ondersteuners kunnen niet inschrijven indien ze niet op geregelde basis met elkaar samenwerken omwille van de aangeboden inhoud van dit project.

De teams van ondersteuners uit de types 2-4-6-7(auditief) kunnen ook inschrijven voor dit prioritair nascholingsproject. Ook deze teams dienen – om inhoudelijke redenen – op geregelde basis met elkaar samen te werken aan het uitbouwen van de visie en de organisatie van het eigen team.


Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.