Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/27 Gedragsregulerend werken vanuit behoeften

Werken aan de persoonsgebonden ontwikkeling stimuleert ons om na te denken over onze aanpak rond gewenst en ongewenst gedrag. Gedragsregulering wordt de uitdaging wanneer een school de visie ondersteunt vanuit een  verbindend schoolklimaat weg van het gedrag aan banden leggen.

Het is een bouwsteen van het meerjarige nascholingsaanbod waarbij een pedagogisch traject op schoolniveau omgezet kan worden in het kwaliteitsvol handelen van de leerkracht/begeleider bij het reguleren van gedrag op groep – en individueel niveau.

2017 – 2018 Het eerste jaar hebben we ingezoomd op de bejegening als kwalitatieve interactiestijl om gedrag voor te leven. Het gedrag ‘aanpakken’ gaf ons geen handvatten meer om gedrag te beïnvloeden. Er werd gewerkt op de achterliggende oorzaken waarom het kind bepaald gedrag vertoont en daardoor bewust en / of onbewust communiceert op zijn eigen, unieke manier.

2018 – 2019 Het tweede jaar richtte ons handelen zich op preventief een basisklimaat creëren vanuit het werken op de behoeften van een kind – een kind in de klasgroep – een team. Betekenis geven aan de waardensystemen waarbinnen een kind opgroeit, legde een link naar het leren begrijpen van de achterliggende behoeften van het gedrag. Belonen en straffen werd onder de loep genomen wanneer we vertrekken vanuit de ontmoeting tussen begrenzing en een blijvende verbinding.  Door de kennis van de werking van het brein werd het lichaam verkend als affectregulator. Scholen installeerden tijd en ruimte om lichaamsgericht te gaan werken aan frustratie, angsten, spanningen waardoor er impliciet gewerkt werd aan angsten, trauma, verlieservaringen enz.

2019 – 2020 Het derde en nieuwe aanbod wil het werken aan gedragsregulering onderschrijven. Gedrag wordt gedragen door de netwerking rondom het kind te vergroten én door expliciet in te zetten op gedrag regulerende interactie en acties.

Thema’s als: een opengeklapte interactiedriehoek, het kwetsbare kind in zichzelf ontdekken, systeemgericht werken vanuit de sociale rollen, de pedagogische dansvloer, veerkracht ontwikkelen, herstelgericht verbinden enz.  worden pijlers om te toetsen aan de schooleigen visie, interacties en acties bij gewenst en ongewenst gedrag.

Mensen die de emotionele en de sociale ontwikkeling begeleiden in een school worden versterkt in hun coaching gedrag naar anderen toe. Immers, hoe bewuster iemand is over zijn eigen gedrag, hoe doeltreffender een collega begeleid kan worden naar groeimogelijkheden bij struikelblokken.

Er wordt gewerkt met praktijkgerichte ervaringsoefeningen vanuit doordacht opgebouwde ontwikkelingslijnen rond binnenkant – en buitenkant beleving van een kind.

We leren observeren vanuit het bejegeningsmodel om in de zone van de naaste ontwikkeling groei rond de sociaal – emotionele ontwikkeling mogelijk te maken.

Doelstellingen:
 • De deelnemers reflecteren over de verschillende trajecten in het proces rond gedragsregulering en implementatie, integratie in de eigen school.
 • De deelnemers ontdekken de betekenis van het kwetsbare kind  vanuit de opengeklapte driehoek.
 • De deelnemers koppelen gedragsregulering aan interacties en acties vertrekkende vanuit de behoeften van een kind, een groep.
 • De deelnemers werken systeemgericht vanuit de sociale rollen (cfr. ZILL doelen SEO) en/of zetten expliciet in op andere doelen van de persoonsgerichte vorming uit ZILL.
 • De deelnemers gebruiken ontwikkelingslijnen rond de buitenkant - en de binnenkantbeleving van een kind.
 • De deelnemers observeren vanuit het bejegeningsmodel om in de zone van de naaste ontwikkeling groei rond de sociaal – emotionele ontwikkeling mogelijk te maken. 
Doelgroep:

De nascholing kadert binnen het begeleidingsproject ‘begeleiden van scholen met emotionele- en gedragsstoornissen T3 (T9) vanuit het team BuO dienst Curriculum en Vorming.

De werkgroep ortho/psycho/coördinator T3 is een gesloten, reeds gevormde werkgroep Vlaanderen breed onder de pedagogische begeleiding van Mieke Hagenaars.

Nieuwe scholen T3 kunnen zich altijd aansluiten. Het aanbod van vorige trajecten wordt school specifiek aangeboden.

Niet leden kunnen zich niet inschrijven.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. BOM klaspraktijk en Sherborne
Inhoud:

Gedrag wordt gedragen door de netwerking rondom het kind te vergroten én door expliciet in te zetten op gedrag regulerende interactie en acties. Thema’s als: een opengeklapte interactiedriehoek, het kwetsbare kind in zichzelf ontdekken, systeemgericht werken vanuit de sociale rollen, de pedagogische dansvloer, veerkracht ontwikkelen, herstelgericht verbinden enz. worden pijlers om te toetsen aan de schooleigen visie, interacties en acties bij gewenst en ongewenst gedrag.                                                                 

Er wordt gewerkt met praktijkgerichte ervaringsoefeningen vanuit doordacht opgebouwde ontwikkelingslijnen rond binnenkant – en buitenkant beleving van een kind. We leren observeren vanuit het bejegeningsmodel om in de zone van de naaste ontwikkeling groei rond de sociaal – emotionele ontwikkeling mogelijk te maken. 

Strategie en methode:

Sessie opbouw: 7 begeleidingsinterventies vanuit de werking van het brein gekoppeld aan de klasprojecten

Bronnenmaterialen: recente literatuur rond de socio-emotionele ontwikkeling en gedragsproblematieken + eigen ontworpen denkkaders en ontwikkelingslijnen vanuit de bejegening en het oplossingsgericht werken

Strategie en werkvorm: ervaringsoefeningen, werkoefeningen met integratie in handelingsplanning, plenaire uitleg, interactieve werkvormen, reflectie, tussentijdse opdrachten…

Materialen: kijkwijzers, denkkader BOM op leerkracht- en de verschillende fasen op klasniveau, PowerPoint, bronnenboek bij de ontwikkelingslijnen voor de stap ‘opmerken’ en ‘voelen’

Accommodatie: een warme en uitnodigende locatie, catering en gerechten worden afgestemd op de thema’s en de inhoud van de tweedaagse (zintuigelijke ervaringsoefening en visuele geheugenoefening)

Begeleidingsstijl: bejegenend, reflecterend met medewerkers en groep, voortdurende feedback  

Bijkomende info:

Het gehele traject omvat vier vormingsdagen.

De eerste twee dagen zijn een residentiële vorming waarin overnachting en maaltijden in de prijs zijn inbegrepen.

Dag 3 en dag 4 zijn aparte dagen die doorgaan in Brussel, Guimardstraat. De deelnemers brengen eigen lunch mee. Koffie en water zijn inbegrepen.

Sessies: 9 sessie(s)
Voorwaarde:

Elke deelnemer engageert zich voor de vier dagen vorming.

Elke school is bereid om mee te werken aan de netwerkverbinding tussen de scholen T3 Vlaanderenbreed.

Er wordt verondersteld dat de deelnemers de inhouden mee implementeren in hun school zonder de medewerking van de pedagogische begeleiding of in samenwerking met de pedagogische begeleiding.


Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 27 november 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 200,00 Euro
Lesgever: Opdenacker Mieke
Rogge Sofie
Hagenaars Mieke
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Meerdere locaties (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 28 november 2019
   Berkelhoeve Berkelheide 9 2290 Vorselaar (kaart)
   van 09:00 tot 21:00
  • vrijdag 29 november 2019
   Berkelhoeve Berkelheide 9 2290 Vorselaar (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
  • dinsdag 3 maart 2020
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
  • dinsdag 5 mei 2020
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.