Aanmelden




Laden…

Even geduld...

8/19/09-3 Terugkomdag voor PA3, Basiskennis Preventieadviseur

Doelstellingen:

De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht om zich bij te scholen zie Codex Titel II, Hoofdstuk I, artikel 23.

Via de nascholing “Terugkomdag voor PA3, Basiskennis Preventieadviseur” wil het KATHOLIEK ONDERWIJS VLAANDEREN aan preventieadviseurs van katholieke onderwijsinstellingen de gelegenheid bieden deze nascholing te volgen.

Deze opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 en komt voor op de lijst van de FOD WASO.

Doelgroep:

Dit is een individugerichte nascholing voor preventieadviseurs van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten die door hun schoolbestuur voltijds of deeltijds aangesteld zijn of zullen worden als preventieadviseur.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Wijzigingen wetgeving en evolutie in de wetenschap en techniek in verband met welzijn op het werk.

Voor de reeks in Brugge op 6 december is het thema: noodplanning

Op deze terugkomdag plaatsen we de noodplanning centraal: noodplanning bij brand en noodplanning bij een autocarongeval. Ook het interventiedossier krijgt ruime aandacht.

“Het noodplan is een geheel van procedures en structuren die geactiveerd worden bij een noodsituatie binnen de school, in de onmiddellijke omgeving van de school of met personen behorend tot de school, waarbij het de bedoeling is om de nodige verwittigingen te doen en de hulpverlening op te starten zodat de schade naar mens en omgeving zo beperkt mogelijk blijft.”

Het interventiedossier draagt bij tot een snelle en doelgerichte hulpverlening. Het bevat alle nodige informatie om een interventie zo vlot mogelijk te laten verlopen: plannen en/of foto’s van de site, inlichtingen over de gebouwen en de aanwezige risico’s en personen.  Het interventiedossier wordt ter beschikking gesteld aan de brandweerploegen op het terrein. Zo kennen ze de toegangsmogelijkheden tot de site nog voor aanwezig te zijn, maken ze een inschatting van het te verwachten aantal aanwezigen en kijken ze op welke plaatsen ze met bijzondere gevaren geconfronteerd kunnen worden.”

Programma op 6 december in Brugge:

09:00u.   welkom

09.05u.    nood- en interventiedossier bij brand     door dhr. Van Loo, brandweerofficier en 
               verantwoordelijke noodplanning binnen Zone 1, West-Vlaanderen

                               Hij informeert ons over de laatste wijzigingen in de wetgeving omtrent het
                               nood- en interventiedossier bij brand. Vanuit zijn rijke ervaring en
                               geïllustreerd met praktijkvoorbeelden wijst hij ons op de belangrijkste elementen in
                               deze dossiers.

10:40u.    pauze

11:00u.    werkmoment 1:

GROEP A voor gevorderden: (1) = bijsturen van het eigen interventiedossier o.l.v. aanwezige deskundigen

GROEP B voor beginners: (2) = digitaal invullen van een noodplan en een interventieplan in het bijzijn van deskundigen.

12:00u.   lunchpauze: broodjes en soep worden voorzien

12:45u.   werkmoment 2        binnen de groep A en de groep B

13:30u.   noodplanning bij autocarongeval

               Dhr. Theys van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde informeert ons over het hoe en
               waarom van een vlotte evacuatie van een bus of autocar bij een noodgeval of panne.
               We krijgen ook de laatste wetgeving in verband met ‘op weg met groepen leerlingen’
               met  aandachtspunten (organisatie, verzekering, wegcode) voor leerkrachten en         
               leerlingen bij schoolse verplaatsingen te voet en met de fiets.

14:15u.   praktisch: we trainen een busevacuatie

15:00u.   nog even netwerken bij een glaasje

15:30u.   veilig thuis!

De vragen over de voorziene inhoud van deze opleidings-/werkdag te Brugge die je bezig houden, zien we graag vooraf doorgemaild naar lieven.verhaeghe@katholiekonderwijs.be. Dit is ook je aanspreekpunt voor alle vragen naar meer info over deze terugkomdag voor preventieadviseurs op vrijdag 6 december 2019.

Workshops: Workshops Reeks 2 op lesplaats PB Regio West-Vlaanderen
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
vrijdag 6 december 2019 van 09:00 tot 15:30
GROEP A (gevorderden)
Spreker: meerdere sprekers

Wie inschrijft voor GROEP A, brengt zijn eigen noodplanning mee, ook de verslagen van de evacuatieoefeningen. Het is de bedoeling om te kunnen reflecteren over eigen werk en ervaringen.  Deze sessie is dus niet bedoeld voor preventieadviseurs die nog niks hebben van nood- of interventieplannen of verslagen van evacuatieoefeningen.

GROEP B (beginners)
Spreker: meerdere sprekers

Wie inschrijft voor GROEP B, staat nog in de startblokken met zijn noodplanning. Hij/zij engageert zich om een tweede opvolgingssessie in het 3de trimester van dit schooljaar bij te wonen. Deze datum spreken we af op 6 december

 Wat breng je zeker mee? 

Laptop, de volgende gegevens van je school breng je mee: grond- en evacuatieplannen, namenlijsten met gsmnr. en e-mailadres van de voornaamste personen in uw school:
voorzitter schoolbestuur, directeur, secretariaatsmedewerkers, leden interne brandbestrijdingsdienst, … andere namen van personen die bij noodsituaties op jouw school worden betrokken.

Strategie en methode:

De nascholing is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een on­derwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet materiaal dat rechtstreeks gebruikt kan worden op school wordt ter beschikking gesteld via een speciale website waar de preventieadviseurs die de opleiding – Basiskennis – (PA3) bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebben gevolgd toegang tot hebben. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

Cursisten ontvangen een aanwezigheidsattest.

Bijkomende info:

Deelname in de kosten: € 40,00 - cursusteksten en koffie inbegrepen. Lunch: De cursisten kunnen ter plaatse een middagmaal (broodjesmaaltijd) nuttigen (inbegrepen in de prijs).

Inschrijving: Uiterlijk tot acht dagen voor de datum van de nascholing. Het aantal deelnemers is strikt beperkt tot 40 per reeks.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen die de opleiding basiskennis –Preventieadviseur Interne Dienst gevolgd hebben.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

De opleiding ‘Preventieadviseur Interne Dienst – Basiskennis’ gevolgd hebben al of niet georganiseerd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen (vroeger VSKO).


Voor dit initiatief kan je tot 4 dagen op voorhand inschrijven en tot 8 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Wauters Franky
Verhaeghe Lieven
meerdere lesgevers .
Hermans Steven
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Brugge) (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • vrijdag 6 december 2019 van 09:00 tot 15:30
PB Regio Oost-Vlaanderen
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 3:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • dinsdag 19 november 2019 van 09:00 tot 16:30
PB Regio Mechelen-Brussel
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 5:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.