Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/19/02-SEOP-2-TM Concretiseren van het schooleigen opvoedingsproject

Deze module bestaat uit twee sessies en wil verdiepend en concreet werken op het bestaande opvoedingsproject. Hoe krijgt het handen en voeten in jullie school? Waar komt het tot uitdrukking? Waar wordt het geleefd? 
Voor deze mogelijkheid wordt verwacht dat de school vanuit een vrij recente en door het team gedragen visie kan starten. 

Resultaat van deze sessies is dat een schoolteam over een gedeelde visie op goed onderwijs beschikt, waarbij de mogelijk individueel verschillende betrokkenheid op gedeelde inspiratiebronnen start- en referentiepunt vormt. 

Doelstellingen:
  • De teamleden worden in dit proces van elkaar beluisteren en leren kennen, van elkaar verrijken, sterker als team. Ze ontdekken wat hun als school, als team verbindt en komen op die manier tot een nog meer gedragen en actueel opvoedingsproject.
  • Vanuit de verbanden tussen het schooleigen opvoedingsproject en het referentiekader onderwijskwaliteit, kan het schoolteam groeien in teamverbondenheid. 
  • De teamleden kunnen voorstellen en prioriteiten formuleren om het schooleigen opvoedingsproject verder te concretiseren in de eigen school werking: naar binnen toe vol inspiratie en motivatie en naar buiten uit in volle profilering!
Doelgroep:

Het directie- en schoolteam uit het basisonderwijs en buitengewoon onderwijs.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. De vicariaten van de verschillende bisdommen.
Inhoud:

De nascholing is erop gericht om samen met het team kritisch te kijken naar het bij voorkeur actuele opvoedingsproject en dit in verbinding te brengen met concrete aspecten van de schoolwerking. Door zich te verdiepen in het schooleigen project ontdekken de deelnemers wat de inhoudelijke rijkdom is.

We streven we er ook naar om tot gerichte keuzes - vanuit een gedragen visie - te kunnen komen bij het werken met het nieuwe leerplan Zill.

Bijkomende info:

Deze nascholing biedt je - via interactieve werkvormen en het reflecteren op de huidige schoolwerking - de kans om met het team te werken met het schooleigen opvoedingsproject. Een nascholing van reflectie en dialoog, die inspireert, focust en verbondenheid creëert. Een nascholing die elk teamlid ‘mede-eigenaar’ maakt van het schooleigen opvoedingsproject.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:
  • Elke teamlid engageert zich om  actief en loyaal mee te werken aan de visie en  het schooleigen opvoedingsproject.
  • Er wordt een intake-dag per regio voorzien ter kennismaking en afstemming op de beginsituatie van de school.
  • Verdere afspraken worden telefonisch en per mail gemaakt.

Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 40 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 8 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 300,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.