Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/19/3-8-TM Godsdienst beleven bij jonge kinderen: Rituelen beleven met jonge kinderen: een waaier van mogelijkheden

Sinds de start van Zill zijn er heel wat vragen rond het werken met Rooms-katholieke godsdienst binnen de kleuterschool. We verdiepen ons in de impuls: klasrituelen, vieren en vieringsmomenten.
Deze sessie wil concreet ondersteuning bieden bij het hanteren van rituelen met jonge kinderen.
In de levensbeschouwelijke en religieuze ontwikkeling zijn rituelen zeer belangrijk. Ze bieden veel kansen om inhoud, sfeer en diepgang van een gesprek of een beeld uit een verhaal op een andere manier te beleven. Symbolen kunnen de diepgang van de communicatie ook verankeren. In deze sessie ontdekt de leraar rituelen en symbolen die op een zinvolle manier aan bod kunnen komen. In het werkmoment worden rituelen en symbolen gekoppeld aan Bijbelverhalen, mens-, gods- en Jezusbeelden. Ook krijgt het team ideeën aangereikt om een eigen rituelenkoffer te maken. De leraren gaan op pad met verschillende rituelen. Hoe kunnen we die zinvol inzetten? Hoe kunnen we met de rituelen tot vieren komen? Kan een ritueel onze godsdiensthoek waardevol gaan verrijken?

Doelstellingen:

De deelnemers:

  • krijgen zicht op het waarom, het hoe en het wat van het belang van Rooms-katholieke godsdienst binnen de katholieke dialoogschool,
  • herkennen in het ordeningskader de ontwikkelvelden en –thema’s, die de basis vormen voor Rooms-katholieke godsdienst met specifiek het doel rond het werken met rituelen,
  • verkennen vanuit praktijkvoorbeelden wat het betekent om te werken vanuit een Rooms-katholieke focus die bepaald wordt door de leerling, de context en het leerplan,
  • leren het werken met rituelen beter kennen,
  • krijgen zicht op de impuls: klasrituelen, vieren en vieringsmomenten.
Doelgroep:

Deze nascholing is gericht op teams BaO (directies, leerkrachten kleuteronderwijs, docenten van de lerarenopleiding kleuter, studenten lerarenopleiding kleuter) De nascholing kan ook individugericht geboekt worden. (in een organisatie, dagen van…, pastorale dag,…)

Maximum aantal deelnemers: 25 of in samenspraak met de nascholer

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze module verkennen we de impuls: Klasrituelen, vieren en vieringsmomenten. 

Er wordt stilgestaan bij ontwikkelthema één: levensbeschouwelijk, religieus en/of gelovig groeien, met specifiek de verdieping naar RKlg5, waar de nadruk ligt op het vertrouwd worden met het beleven van rituelen. De ontwikkelthema’s, 2 tot en met 5, worden verder bekeken met aandacht voor de ontwikkelstappen binnen de drie impulsen: rituelen, vieren en vieringsmomenten. Uiteraard worden de andere impulsen meegenomen. We staan eveneens stil bij het functioneel gebruik van leermiddelen, reeds bestaande materialen, zoals Leeftocht voor jonge kinderen, de gebedenklapper en de Thomas-website en verschillende bijbels.

Strategie en methode:

Deze module bestaat uit één sessie die gegeven wordt voor een schoolteam.
Deze sessie kan geboekt worden tijdens een personeelsvergadering (minstens 2 uren) of tijdens een studiedag. Het spreekt voor zich dat er tijdens een studiedag nog meer kan verdiept worden.

De  sessie bestaat uit een afwisseling tussen input en activerende werkvormen.
Tijdens de sessie worden er concreet rituelen bekeken. De leerkrachten krijgen de kans om aan de hand van een kijkwijzer een ritueel verder uit te diepen en te koppelen met de andere impulsen .We maken een vertaling naar de klaspraktijk. We hanteren de Zill-tool en kijken welke ontwikkelthema’s we kunnen linken aan de rituelen.
Er wordt altijd een koppeling gemaakt naar de andere ontwikkelvelden!

Bijkomende info:

Voorafgaand aan de module (teamgericht) zal er een intakeblad worden verstuurd zodat er ook nog op maat kan worden gewerkt per school.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Om op deze module in te tekenen, is het vereist om het algemene ordeningskader van Zill te kennen met de betekenis van de verschillende ontwikkelthema’s binnen RKG.


Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 250,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.