Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Nascholingsjaar 2017-2018

Je kunt inschrijven op een willekeurig aantal initiatieven (modules) uit een willekeurig aantal rubrieken. Inschrijven gebeurt uitsluitend via de nascholingswebsite via een nascholingsverantwoordelijke van jouw instelling. Deze gebruikersnaam en wachtwoord blijven doorheen de jaren heen steeds dezelfde. Met aanmeldproblemen kun je terecht op www.nascholing.be en bij onze helpdesk op nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen en 02 507 07 80 tijdens de kantooruren.

ICT-nascholing

Voor elke ICT-module betaal je een bepaald bedrag. Dit bedrag is berekend op basis van het aantal sessies dat deze module duurt. Een sessie is een halve dag. Dit bedrag lees je af van de fiche die je per module kunt opvragen in de website, door te klikken op de naam van het initiatief.

In het bedrag is de lesgever en het gebruik van het lokaal met internet, de cursus en koffie inbegrepen.

Bij voorkeur betaal je met uren-leraar. Voor 1 uur krijg je voor het werkjaar 2017-2018 maar liefst 20 nascholingssessies ICT.

Om deel te nemen aan de nascholingen ICT van Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens het werkjaar 2017-2018 schrijf je bij voorkeur in vóór 25 juni 2017. Bij inschrijving op de website vul je meteen ook een betalingsengagement in waarin je verklaart hoe jouw school de bijdrage - in uren en/of euro - zal regelen. Later inschrijven kan, maar dan kunnen wij niet garanderen dat er nog plaats is in de cursus.

Eens je de inschrijvingen heeft ingevoerd op de website, kun je deze gegevens steeds aanvullen en wijzigen. Een inschrijving kan echter niet meer worden ingetrokken eens de inschrijf- en uitschrijftermijn voor de module is verstreken. Je vindt deze informatie terug op de modulefiche.

1 Bijdrage onder de vorm van uren-leraar

Met de basisbijdrage van 1 uur-leraar verwerf je voor het werkjaar 2017-2018 20 sessies ICT. Je kunt vrij personeelsleden inschrijven in eender welke module uit het aanbod van de nascholingen ICT. In principe stort elke deelnemende school minimaal 1 uur-leraar uit haar globaal lesurenpakket in de solidariteitspot van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De overheveling van uren moet:

  • ter onderhandeling worden voorgelegd aan het OCSG en
  • voor advies worden voorgelegd aan het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap.

Een school die geen bijkomende terbeschikkingstellingen dient uit te spreken in de categorie van het onderwijzend personeel, kan onbeperkt uren overhevelen, mits aan bovenstaande voorwaarden voldaan is. Een school die wel bijkomende terbeschikkingstellingen moet uitspreken in het onderwijzend personeel, mag toch uren overhevelen na akkoord van het OCSG. Indien dit niet toegepast kan worden, mag de school nog wel uren overhevelen naar een andere school van dezelfde scholengemeenschap, die dan op haar beurt de uren verder mag overhevelen (althans indien die laatste school geen bijkomende terbeschikkingstellingen heeft).

Bij gebruikmaking van deze tussenstap dient de school die als "doorgeefluik" fungeert, er aandacht aan te schenken dat leerkrachten in overgehevelde uren enkel als tijdelijken kunnen worden aangesteld. Aangezien de uren bestemd voor godsdienst ook na overheveling enkel aangewend mogen worden voor godsdienst, is het aangewezen dat je geen uren uit het pakket voor godsdienst overmaakt.

2 Bijdrage onder financiële vorm

Indien overheveling van uren echt niet haalbaar is, kan een school toch deelnemen door middel van een financiële bijdrage. Je betaalt dan € 60 per sessie per deelnemer.

3 Betalingsengagement

Je moet jouw betalingsengagement invoeren op de website bij inschrijving. Je kunt hierin wijzigingen aanbrengen tot 20 september 2017. Ten laatste begin oktober ontvang je de nodige documenten voor de overheveling van uren-leraar en/of een factuur. Stortingen onder de vorm van overheveling uren-leraar kunnen niet meer aanvaard worden na 25 september 2017.

4 De inschrijvingsperiode

Het is van groot belang dat de scholen de inschrijvingen plaatsen binnen de inschrijvingsperiode, dus ten laatste op 25 juni 2017. Einde juni 2017 legt het Katholiek Onderwijs Vlaanderen de organisatie vast van de nascholingen ICT. Op basis daarvan worden de lesplaatsen en de lesgevers vastgelegd voor het schooljaar 2017-2018. De vrijgestelde lesgevers, eventueel hun huidige vervangers en hun scholen, wensen immers al in juni te weten hoe de situatie van de vrijstelling is per 1 september 2017. Aan de hand van de beschikbare middelen worden, ook einde juni 2017, de concrete lesdagen per module gepland.

Inschrijven kan later alleen nog in de mate dat een nascholingsreeks niet is volzet. In de loop van het huidige schooljaar heeft dit tot enkele problemen geleid. Wij hebben immers diverse inschrijvingen niet aanvaard, omdat voor de gewenste sessie het maximum aantal deelnemers al bereikt was.

5 Uitschrijven en annuleren

Voor een nascholingsmodule kun je uitschrijven zonder administratieve kosten via http://www.nascholing.be tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen op de fiche die je per module kunt opvragen in de website, door te klikken op de modulenaam). Daarna betaal je het volledige bedrag per inschrijving.

De nascholingen ICT heeft het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Je wordt tijdig per e-mail verwittigd van een mogelijke annulatie.

In geval van annulatie betaalt Katholiek Onderwijs Vlaanderen - nascholingsprojecten reeds betaalde inschrijvingsgelden volledig terug.

6 Vraaggestuurde nascholing

Wil je een vak- en/of jaaroverstijgend project binnen jouw school uitwerken? Wens je een groep leerkrachten een duwtje in de rug te geven op het vlak van ICT-kennis? Heb je andere specifieke wensen? Laat het aan Eventorganisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen weten.

Je kan jouw vraag in algemene of specifieke termen formuleren. Op basis hiervan en in de mate van het mogelijke zullen wij in onderling overleg een specifieke nascholingsmodule samenstellen die aan jouw behoeften voldoet. Deze nascholing zal, indien de nodige infrastructuur aanwezig is, plaatsvinden bij jou op de school, op vooraf af te spreken tijdstippen. 

De kostprijs wordt per vraag vastgelegd, maar volgens het standaardtarief wordt er € 570 aangerekend voor een halvedagsessie aan 8 tot 16 deelnemers (deze aantallen zijn indicatief). Indien de sessie complexer is of meer voorbereidingstijd vergt, kan dit tarief in overleg met de aanvrager worden aangepast. Voor verdere informatie neem je contact op met Greet Vanderbiesen (greet.vanderbiesen@katholiekonderwijs.vlaanderen).

Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.